รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 5022-6501

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
50.00
0
0 / 0
3
70.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีการดำเนินตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

มีการดำเนินตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

มีการดำเนินการตามแผนที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสามารถในการดำเนินงานตัวชี้วัดงานประจำให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลงานตัวชี้วัดงานประจำที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนด หารด้วยเป้าหมายที่กำหนด คูณด้วย 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายปกครองดำเนินการจัดเก็บข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง