รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม : 5022-0902

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
50.00
0
0 / 0
3
80.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย ในรอบเดือน ตุลาคม - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน ในรอบเดือน พฤศจิกายน - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 13 จุด และตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้อง cctv ตรวจจุดเสี่ยง 13 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน - ตรวจกล้อง cctv 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 6 จุด 360 ครั้ง/เดือน ในรอบเดือน ธันวาคม - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน 2.โครงการอาสาจราจร/พาน้องข้ามถนน ในรอบเดือนตุลาคม - จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกการจราจร 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม 40 ครั้ง/เดือน/จุด รวมปฏิบัติ 5 จุด 200 ครั้ง/เดือน ในรอบเดือน พฤศจิกายน - จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร จำนวน 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม ปฏิบัติหน้าที่ 18 ครั้ง/เดือน/จุด ปฏิบัติหน้าที่รวม 5 จุด 90 ครั้ง/เดือน ในรอบเดือน ธันวาคม - จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร จำนวน 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม ปฏิบัติหน้าที่ 24 ครั้ง/เดือน/จุด ปฏิบัติหน้าที่รวม 5 จุด 120 ครั้ง/เดือน 3.โครงการกลับบ้านปลอดภัย ในรอบเดือน ตุลาคม - บริการรับส่งประชาชา จำนวนว 2 จุด ซอย เพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 126 ราย ในรอบเดือน พฤศจิกายน - บริการรับส่งประชาชา จำนวนว 2 จุด ซอย เพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 112 ราย ในรอบเดือน ธันวาคม - บริการรับส่งประชาชา จำนวนว 2 จุด ซอย เพชรเกษม 110 และถนนเลียบคลองทวีวัฒนา จำนวน 72 ราย 4.โครงการกวดขันรถจอดขับขี่บนทางเท้า ในรอบเดือน ตุลาคม - ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 4 ราย ปรับเป็น เงิน 5,500 บาท ในรอบเดือน พฤศจิกายน - ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 12 ราย ปรับ เป็นเงิน 10,700 บาท ในรอบเดือน ธันวาคม - ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 6 ราย ปรับเป็น เงิน 8,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย ในรอบเดือน มกราคม - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 13 จุด และตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้อง cctv ตรวจจุดเสี่ยง 13 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 728 ครั้ง/เดือน - ตรวจกล้อง cctv 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 6 จุด 336 ครั้ง/เดือน ในรอบเดือน มีนาคม - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 372 ครั้ง/เดิอน 2.โครงการอาสาจราจร/พาน้องข้ามถนน ในรอบเดือน มกราคม - ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากโรคระบาะ ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ - จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร จำนวน 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม ปฏิบัติหน้าที่ 38 ครั้ง/เดือน/จุด ปฏิบัติหน้าที่รวม 5 จุด 190 ครั้ง/เดือน ในรอบเดือน มีนาคม - จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านจราจร จำนวน 5 จุด ปฏิบัติหน้าที่วันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวม ปฏิบัติหน้าที่ 30 ครั้ง/เดือน/จุด ปฏิบัติหน้าที่รวม 5 จุด 150 ครั้ง/เดือน 3.โครงการกลับบ้านปลอดภัย ในรอบเดือน มกราคม - ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากโรคระบาด ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ - ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากโรคระบาด ในรอบเดือน มีนาคม - ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากโรคระบาด 4.โครงการกวดขันรถจอดขับขี่บนทางเท้า ในรอบเดือน มกราคม - ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 4 ราย ปรับเป็น เงิน 2,500 บาท ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ - ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 6 ราย ปรับ เป็นเงิน 8,000 บาท ในรอบเดือน ธันวาคม - ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 6 ราย ปรับเป็น เงิน 9,500 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1.โครงการตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย ในรอบเดือน เมษายน - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครั้ง/เดิอน ในรอบเดือน พฤษภาคม - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่เสี่ยงภัย จำนวน 13 จุด และตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้อง cctv ตรวจจุดเสี่ยง 13 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 806 ครั้ง/เดือน - ตรวจกล้อง cctv 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 6 จุด 372 ครั้ง/เดือน ในรอบเดือน มิถุนายน - จัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดพื้นที่เสี่ยงจำนวน 13 จุด ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ 2 ครั้ง/วัน/จุด ตรวจรวม 13 จุด 780 ครั้ง/เดือน - ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดกล้องวงจรปิดจำนวน 6 จุด ตรวจวันละ 2 ครั้ง/วัน/จุด รวมตรวจ 6 จุด 360 ครั้ง/เดิอน 2.โครงการอาสาจราจร/พาน้องข้ามถนน ในรอบเดือน เมษายน - ไม่มีผลดำเนินการ ร.ร.ปิดการเรียนการสอน ในรอบเดือน พฤษภาคม - ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด ในรอบเดือน มิถุนายน - ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด 3.โครงการกลับบ้านปลอดภัย ในรอบเดือน เมษายน - ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด ในรอบเดือน พฤษภาคม - ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด ในรอบเดือน มิถุนายน - ไม่มีผลดำเนินการ เนื่องจากปัญหาโรคระบาด 4.โครงการกวดขันรถจอดขับขี่บนทางเท้า ในรอบเดือน เมษายน - ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 5 ราย ปรับเป็น เงิน 3,500 บาท ในรอบเดือน พฤษภาคม - ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 3 ราย ปรับ เป็นเงิน 2,000 บาท ในรอบเดือน มิถุนายน - ดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับ จำนวน 2 ราย ปรับเป็น เงิน 1,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. พื้นที่เสี่ยงภัย หมายถึง พื้นที่ที่มีความล่อแหลมต่อการเกิดเหตุอาชญากรรมกับประชาชน โดยพื้นที่เสี่ยงภัยที่เป็นเป้าหมายในการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้น ได้นำรายละเอียดพื้นที่เสี่ยงภัยและวิธีการแก้ไขหรือลดปัจจัยเสี่ยงภัยมาจากบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2563 ซึ่งเกิดจากการสำรวจและรวบรวมข้อมูลของคณะทำงานโครงการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยงและพื้นที่อันตรายของกรุงเทพมหานคร ปี พ.ศ. 2563 2. เงื่อนไข(ปัจจัย) ความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม หมายถึง เหตุ/ช่องทาง/สิ่งต่าง ๆ ที่อาจทำให้เกิดเหตุอาชญากรรม หรือก่อเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งได้ตามสภาพพื้นที่นั้น 3. การลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม หมายถึง การปรับแก้ไข หรือการเพิ่มเติมสภาพแวดล้อมพื้นที่ เช่น การติดตั้งหรือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง การดูแลตัดต้นไม้ การติดตั้งหรือซ่อมแซมกล้องวงจรปิด(CCTV) การติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม การทำความสะอาดฯลฯ รวมทั้งการเฝ้าระวังและตรวจตราพื้นที่โดยการจัดเจ้าหน้าที่ออกตรวจตราเพื่อเป็นการป้องปรามการก่อเหตุอาชญากรรม หรือเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยตามแต่ละสภาพพื้นที่นั้น ๆ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตรวจพื้นที่เสี่ยงอย่างน้อย 2 ครั้ง/จุด/วัน ตรวจกล้องวงจรปิดอย่างน้อย 1 ครั้ง/จุด/วัน เ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ป้องกันและลดโอกาสการก่ออาชญากรรมร้ายแรงในบริเวณที่ซอยเปลี่ยวหรือขาดแสงสว่าง ชุมชนบริเวณสะพานลอย 2 จำนวนครั้งของการตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/วัน/จุด 3 จุดเสี่ยงภัยได้รับการตรวจตราและตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) วันละ 1 ครั้ง/วัน/จุด 4 จุดเสี่ยงภัยได้รับการปรับสภาพแวดล้อมด้วยการดูแลตัดต้นไม้ ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันอาชญากรรม ทำความสะอาดบริเวณป้ายรถประจำทางฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
:๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง