รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้น : 5019-0852

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
16.66
100
100 / 100
2
72.00
0
0 / 0
3
100.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว อยู่ระหว่างรายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ ยอดเงิน 450,000 บาท การสำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร รายงานครั้งที่ 1 จำนวน 2 แห่ง ลงโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีฯแล้ว ดังนี้ 1. ที่ว่างซอยโรงพยาบาลเจ้าพระยา ขนาดพื้นที่ 7,200 ตารางเมตร 2. พื้นที่ไม้ยืนต้น ใกล้ถนนตัดใหม่เลียบทางรถไฟ ขนาดพื้นที่ 23,940 ตารางเมตร และการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่สีเขียว สำหรับจำนวนเป้าหมายปี 2564 สำนักงานสวนสาธารณะยังไม่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวนเงิน 450,000 บาท ดำเนินการเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ดำเนินการปลูกเรียบร้อยแล้ว การสำรวจข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดี โครงการสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดีต่อพื้นที่กรุงเทพมหานคร รายงานครั้งที่ 2 จำนวน 4 แห่ง ลงโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีฯแล้ว ดังนี้ 1. ที่ลุ่มกลางซอยจรัญสนิทวงศ์ 23 ขนาดพื้นที่ 1,788 ตารางเมตร (1 ไร่ 47 ตร.วา) 2. ที่ว่างกลางซอยจรัญสนิทวงศ์ 23 ขนาดพื้นที่ 1,040 ตารางเมตร (2 ไร่ 60 ตร.วา) 3. ที่ลุ่มริมคลองมอญ ขนาดพื้นที่ 1,664 ตารางเมตร (1 ไร่ 16 ตร.วา) 4. สวนกล้วย ซอยจรัญสนิทวงศ์ 31 ขนาดพื้นที่ 5,788 ตารางเมตร (3 ไร่ 2 งาน 47 ตร.วา) 5. ที่ว่างกลางซอยจรัญสนิทวงศ์ 31 ขนาดพื้นที่ 2,240 ตารางเมตร (1 ไร่ 1 งาน 60 ตร.วา) 6. ที่ว่างกลางซอยจรัญสนิทวงศ์ 31 ขนาดพื้นที่ 2,200 ตารางเมตร (1 ไร่ 1 งาน 50 ตร.วา) และการสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดังนี้ 1. สนามหญ้า ดาดฟ้า คอนโดมิเนียม ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย ขนาด 208 ตารางเมตร(52 ตร.วา) 2. สนามหญ้า ดาดฟ้า คอนโดมิเนียม ศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไฟฉาย ขนาด 272 ตารางเมตร(68 ตร.วา) 3. สวนถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 ฝั่งขาเข้า ขนาด 360 ตารางเมตร( 90 ตร.วา) รวม 840 ตารางเมตร (210 ตร.วา)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมของเมืองที่ดี รายงานครั้งที่ 3 จำนวน 4 แห่ง ลงโปรแกรมเพื่อการจัดการข้อมูลพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีฯแล้ว ดังนี้ 1. ที่ว่าง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 35 ก่อนถึงวัดมะลิ รหัส 18632 ขนาดพื้นที่ 4,800 ตารางเมตร (3 ไร่) 2. ที่ลุ่ม ซอยจรัญสนิทวงศ์ 31 รหัส 18638 ขนาดพื้นที่ 3,200 ตารางเมตร (2 ไร่) 3. ที่ว่าง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 31 รหัส 18639 ขนาดพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร (1 ไร่) 4. ที่ว่าง ซอยจรัญสนิทวงศ์ 31 รหัส 18640 ขนาดพื้นที่ 392 ตารางเมตร (98วา) เป้าหมายการดำเนินการ 12 แห่ง/ปี ดำเนินการครบ กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น สำรวจพื้นที่ทั้งส่วนราชการและภาคเอกชน มีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวดังนี้ 1. สวนแนวกำแพง คอนโดมิเนียมศุภาลัย ลอฟท์ สถานีแยกไปฉาย รหัส 18629 ขนาด 1 งาน(400 ตารางเมตร) 2. สวนถนน ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 รหัส 18630 ขนาด 80 ตารางวา (320 ตารางเมตร) 3. สวนถนน ถนนพรานนก-พุทธมณฑล สาย 4 รหัส 18631 ขนาด 400 ตารางวา (1,600 ตารางเมตร) รวม 2,320 ตารางเมตร (580 ตารางวา) กิจกรรมสำรวจพื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น เป้าหมายปี 2564 ที่ตกลงกับสำนักงานสวนสาธารณะ = 2,570 ตารางเมตร สรุปได้ 3,160 ตารางเมตร = 122.96% ดำเนินการครบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวน หมายถึง 1. พื้นที่ใด ๆ ในแต่ละพื้นที่เขตที่ไม่เคยถูกพัฒนาเป็นสวนหย่อม/สวนสาธารณะ (ตามนิยาม 7 ประเภท ของสำนักงานสวนสาธารณะ สสล.)มาก่อน ทั้งนี้อาจเป็นพื้นที่ว่างเปล่า/เกาะกลางถนน/ริมทาง/ริมคลอง/ใต้ทางด่วน/กำแพง/ผนังตึก/รั้ว ฯลฯ) ซึ่ง สนข./สสณ. สสล.นำไปพัฒนาเป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม ทั้ง 7 ประเภท 2. การพัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อมต้องพัฒนาให้มีพรรณไม้ปกคลุมขนาดตั้งแต่>2 ตร.ม. ขึ้นไป โดยเน้นการปลูกพรรณไม้ถาวรเป็นหลักโดยดำเนินการดังต่อไปนี้ 2.1 จัดให้อยู่ในรูปแบบสวน 2.2 จัดทำเป็นสวนตามแนวราบ/พื้นที่สีเขียวขึ้นตามแนวดิ่งจัดทำเป็นสวนแนวตั้ง (แบบถาวร) เช่น ปลูกตามแนวกำแพง/รั้ว/ผนังอาคาร/ตามสิ่งก่อสร้างอาคารสะพานลอด ฯลฯ 2.3 จัดทำในรูปแบบสวนป่า หมายถึง การปลูกต้นไม้ในลักษณะเป็นพื้นที่ โดยมีทั้งไม้ในระดับสูง กลาง และระดับต่ำ ระยะปลูกระหว่างต้นเท่ากับ 4x4 เมตร ให้คิดเฉลี่ย 100 ต้นเป็นพื้นที่ 1 ไร่ โดยทั้งนี้ให้นับเฉพาะการปลูกเต็มพื้นที่และรวมอยู่ในพื้นที่เดียวกัน 2.4 การปลูกไม้ยืนต้นในลักษณะต่อเนื่องเป็นแนวยาว(Green Corridor) เช่น ปลูกตามริมถนน ริมคลอง ริมทางเท้า เป็นต้น การคำนวณพื้นที่โดยนำความกว้างของทรงพุ่มคูณความยาวของระยะทางที่ปลูก 3. การเพิ่มพื้นที่สวนสามารถดำเนินการได้หลายลักษณะ กล่าวคือ 3.1 กรุงเทพมหานครดำเนินการเองโดยใช้และ ไม่ใช้งบประมาณ 3.2 สนับสนุนหน่วยราชการอื่นๆ/บริษัท ห้างร้านเอกชน หรือประชาชน ฯลฯ ดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง 3.3 รวบรวมพื้นที่ซึ่งหน่วยงานอื่น บริษัท ห้างร้าน เอกชน วัด หมู่บ้านจัดสรร ฯลฯ ซึ่งมีการดำเนินการพัฒนาเป็นสวนตามนิยามของสวนสาธารณะ 7 ประเภทไว้แล้ว 4. การจัดทำทะเบียนพื้นที่สวนแบ่งเป็น 4 ประเภทคือ 4.1 สวนสาธารณะซึ่งสำนักงานเขตดำเนินการเอง 4.2 สวนสาธารณะของสำนักงานสวนสาธารณะ 4.3 สวนสาธารณะซึ่งดำเนินการโดยหน่วยงานอื่น 4.4 อื่นๆ เช่น หมู่บ้านจัดสรร วัด บริษัท/ห้างร้าน ภาคเอกชน ประชาชน ฯลฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

A=B/C A= สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนต่อประชากร (ตร.ม./คน) B= พื้นที่สีเขียวในรูปแบบสวนเมื่อสิ้นเดือน ก.ย.ของปีที่ตรวจประเมินผล(ตร.ม) C= จำนวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์ของกทม. (คน)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

พิจารณาผลสัมฤทธิ์การดำเนินการจาก “โปรแกรมฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลการเพิ่มพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานคร” เท่านั้น

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
:๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
:๒.๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่สีเขียวสำหรับพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความร่มรื่นเพิ่มขึ้นกระจาย ทั่วในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง