รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5014-2008

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
32.60
100
100 / 100
3
50.00
100
100 / 100
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการเบิกจ่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 ธันวาคม 2563 - เบิกจ่ายงบประจำปีได้ ร้อยละ 10.94 - เบิกจ่ายงบกลางได้ร้อยละ 87.21 - ภาพรวม เบิกจ่ายได้ร้อยละ 13.15 ผลการก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ 19 รายการ เป็นเงิน 2,468,740.-บาท - ค่าที่ดิน 14 รายการ เป็นเงิน 38,059,000.-บาท - รวม 33 รายการ เป็นเงิน 40,527,740.-บาท ก่อหนี้แล้ว 10 รายการ เป็นเงิน 4,413,112.-บาท เบิกจ่ายแล้ว - รายการ เป็นเงิน - บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการเบิกจ่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 11 มีนาคม 2563 - เบิกจ่ายงบประจำปีได้ ร้อยละ 32.60 - เบิกจ่ายงบกลางได้ร้อยละ 87.21 - ภาพรวม เบิกจ่ายได้ร้อยละ 13.15 ผลการก่อหนี้ผูกพัน หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - ค่าครุภัณฑ์ 19 รายการ เป็นเงิน 2,468,740.-บาท - ค่าที่ดิน 14 รายการ เป็นเงิน 38,059,000.-บาท - รวม 33 รายการ เป็นเงิน 40,527,740.-บาท ก่อหนี้แล้ว 28 รายการ เป็นเงิน 8,763,212.-บาท เบิกจ่ายแล้ว 18 รายการ เป็นเงิน 454,600 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการเบิกจ่าย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - มิ.ย.2564 - ภาพรวม เบิกจ่ายได้ร้อยละ 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25634 ของสำนักงาน ก.ก.

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25634 ของสำนักงาน ก.ก.

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง