รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย : 5012-6503

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100
100 / 50
2
100.00
100
100 / 100
3
100.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ/กิจกรรมงานประจำของหน่วยงาน เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 49 โครงการ/กิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ/กิจกรรมงานประจำของหน่วยงาน เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 49 โครงการ/กิจกรรม 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ 2.ยกเลิก 1 โครการ 3.และอยู่ระหว่างดำเนินการ 41 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการดำเนินโครงการ/กิจกรรมงานประจำของหน่วยงาน เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 49 โครงการ/กิกจรรม 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ 16 โครงการ 2.ยกเลิก 1 โครการ 3.และอยู่ระหว่างดำเนินการ 32 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

การดำเนินโครงการ/กิจกรรมงานประจำของหน่วยงาน เพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด จำนวน 49 โครงการ/กิจกรรม 1.ดำเนินการแล้วเสร็จ 48 โครงการ 2.ยกเลิก 1 โครการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ทุกส่วนราชการในสังกัดสำนักงานเขตบางเขน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:**** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง