รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มิติที่ 4.1ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 5012-0941

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
20.00
100
100 / 100
3
100.00
100
100 / 100
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.เวียนแจ้งแนวทางการดำเนินงานให้ทุกส่วนราชการเพื่อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน 2.รวบรวมแนวคิดในการพัฒนาการปฏิบัติงานทุกฝ่าย(แบบฟอร์ม 1 ) นำเข้าประชุมผู้บริหารเขตเพื่อคัดเลือกความคิดเห็นในการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงานจำนวน 1 เรื่องพร้อมสรุปผลการเลือกแนวความคิดเห็นในการเสนอนวัตกรรมฯ(แบบฟอร์ม 2)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.ฝ่ายรายได้ดำเนินการจัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ 2.จัดทำรูปแบบฟอร์มการนำเข้าข้อมูลภาษีแต่ละประเภท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

โดยฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ➢ พัฒนาระบบนวัตกรรมและทดลองใช้ระบบโปรแกรมคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอย่างง่ายด้วยตนเองได้ที่เว็บไซค์ http://easytax-bangkhen.info:8888/

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0 (Innovation Base)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐเพื่อนำไปสู่ระบบราชการ 4.0(Innovation Base)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จัดทำฐานข้อมูล/เอกสารประกอบรายงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง