รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มิติที่ 5.2 ความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ : 5012-0938

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100 : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 100 : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00
100
100 / 100
2
100.00
100
100 / 100
3
100.00
100
100 / 100
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้อมูลระดับหน่วยงาน และจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน 2. จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (data catalog) ตามขั้นตอนที่ 1 3. กำหนดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลของหน่วยงาน 4. พัฒนาฐานข้อมูลใหม่จำนวน 1 เรื่องมาพัฒนาเป็นฐานข้อมูลของหน่วยงานโดยเลือกข้อมูลมูลนิธิ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำบัญชีรายการข้อมูล ตามขั้นตอนที่ 2 จำนวน 22 รายการ พร้อมทั้งลงในระบบจัดเก็บฐานข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเะมินผล เรียบร้อยภายในกำหนด 31 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จัดทำบัญชีฐานข้อมูลมูลนิธิ พร้อมทั้งลงในระบบจัดเก็บฐานข้อมูลของสำนักยุทธศาสตร์และประเะมินผล เรียบร้อยภายในกำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่าง ๆ ในสื่อต่าง ๆ ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรวมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (Data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลาย ๆ แฟ้มข้อมูล (Data file) ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว ทันสมัย และมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูล ตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ประเมินผล 5 ขั้นตอน โดยกำหนดร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 ผลการดำเนินการได้ 10 คะแนน ขั้นตอนที่ 2 ผลการดำเนินการได้ 10 คะแนน ขั้นตอนที่ 3 ผลการดำเนินการได้ 20 คะแนน ขั้นตอนที่ 4 ผลการดำเนินการได้ 20 คะแนน ขั้นตอนที่ 5 ผลการดำเนินการได้ 40 คะแนน ความสำเร็จของผลการดำเนินการแต่ละข้ันตอน เป็นไปตามเกณฑ์ของคณะกรรมการพัฒนาฐานข้อมูลที่สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่ดำเนินการในขั้นตอนในดขั้นตอนหนึ่งไม่แล้วเสร็จ จะคิดร้อยละความสำเร็จรวมจากข้ันตอนก่อนหน้าที่ดำเนินการแล้วเสร็จ วิธีการคำนวณ คะแนนรวม=ขั้นตอนที่ 1+ขั้นตอนที่ 2+ขั้นตอนที่ 3+ขั้นตอนที่ 4+ขั้นตอนที่ 5 เมื่อได้คะแนนรวมแล้ว จึงนำผลที่ได้มาเทียบหาระดับคะแนนที่ได้รับของ ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลที่หน่วยงานได้รับมาเทียบระดับคะแนนที่จะได้รับตามช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ ช่วงการปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/-20 ต่อ 1 คะแนน ระดับคะแนน 1 2 3 4 5 ร้อยละความสำเร็จองการพัฒนาฐานข้อมูล น้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 40 60 80 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. แผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานตามรูปแบบที่สำนักยุทธศาสตร์ฯ กำหนด 2. การนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลของหน่วยงาน 3. การายงานผลการดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลจากระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร (Daily Plan) และ BMA Monitor Application ซึ่งต้องดำเนินการ ดังนี้ 3.1 Daily Plan รายงานเป็นประจำทุกเดือน 3.2 รายงานผลตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร Daily Plan เป็นรายไตรมาส 3.3 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด Daily Plan ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ถือว่าเป็นข้อมูลผลดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลที่สำนักยุทธศาสตร์ฯ ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงาน 4. กรณีระบบติดตามและประเมินผลตามแผนพัมนากรุงเทพมหานคร Daily Plan ขัดข้องไม่สามารถเข้ารายงานความก้าวหน้าและผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรมได้ ขอให้หน่วยงานผู้รับการประเมินผลดำเนินการ ดังนี้ 4.1 ประสานเจ้าหน้าที่สำนักยุทธศาสตร์ฯ ทราบทันทีเพื่อให้หน่วยงานผู้รับการประเมินและผู้ประเมินรับทราบข้อมูลและมีหลักฐานที่ตรงกัน 4.2 คัดลอกหน้าจอช่วงที่ระบบขัดข้องเพื่อเป็นหลักฐาน และทำหนังสือรายงานผู้บริหารหน่วยงานทราบและสำเนาแจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 4.3 รายงานผลการดำเนินงานของตัวชี้วัด โครงการ กิจกรรมของรอบที่มีการขัดข้องทันทีที่ระบบสามารถใช้งานได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง