รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : 5002-2016

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 22.33

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
4.77
0
0 / 0
3
22.33
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดเตรียมข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) และบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ห้องชุด (ภ.ด.ส.2) สำหรับปีภาษี 2564 คิดเป็นความก้าวหน้าของโครงการ ร้อยละ 45

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เป้าหมายการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 = 55,000,000.- บาท ยอดที่จัดเก็บได้ถึง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564 = 2,624,373.23 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.77

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เป้าหมายการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 = 55,000,000.- บาท ยอดที่จัดเก็บได้ถึง ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 = 12,281,241.05 บาท คิดเป็นร้อยละ 22.33

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2564

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ สนข. จัดเก็บได้จริง หาร ยอดประมาณการของสนข. คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง