รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของชุมชนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม : 5002-2007

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
100.00
0
0 / 0
3
100.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ออกดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานภายในพื้นที่เขตอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ออกดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานภายในพื้นที่เขตอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ออกดำเนินการตามแผนปฏิบัติงานภายในพื้นที่เขตอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก ครบ 4 กิจกรรม หมายถึง ชุมชนที่จดทะเบียนที่ได้ดำเนินกิจกรรมป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออก (4 กิจกรรม) ได้แก่ กิจกรรมที่ 1 มีการสำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเป็นประจำทุกเดือน กิจกรรมที่ 2 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในชุมชน เช่น การจัดนิทรรศการ เผยแพร่ผ่านทางหอกระจายข่าว เอกสาร เวทีชาวบ้าน การประชุมในชุมชน การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมที่ 3 มีการปรับสภาพสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นแหล่งแพร่โรค กิจกรรมที่ 4 ชุมชนที่มีผู้ป่วยได้รับการควบคุมโรคภายใน 24 ชั่วโมง ภายหลังได้รับการแจ้งข่าว โดยใช้มาตรการเร่งด่วนสำหรับการควบคุมการระบาด คือ 4.1 ประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบว่า มีโรคไข้เลือดออกระบาดในชุมชนนั้น พร้อมทั้งให้สุขศึกษาแก่ประชาชนให้รู้จักการป้องกันตนเองและครอบครัวไม่ให้ยุงกัด 4.2 ขอให้ประชาชนให้ความร่วมมือกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่อาจมีหลงเหลืออยู่ในชุมชนให้หมดไป 4.3 การกำจัดลูกน้ำยุงลายในบ้านผู้ป่วยและบริเวณรอบบ้าน ควรดำเนินการอย่างน้อย 100 ม. 4.4 ประเมินค่าดัชนีลูกน้ำยุงลายในพื้นที่เกิดโรค โดยมีดัชนีความชุกชุมลูกน้ำ (ค่า HI≤10) 4.5 การพ่นสารเคมีกำจัดยุงตัวเต็มวัยให้ครอบคลุมพื้นที่รอบบ้านผู้ป่วยรัศมีอย่างน้อย 100 เมตร อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยแต่ละครั้งห่างกัน 7 วัน หากเกิดมีผู้ป่วยกระจายในชุมชน ควรพ่นทุกหลังคาเรือนในชุมชน หากมีชุมชนที่อยู่ข้างเคียงก็ควรพ่นสารเคมีเพิ่มเติมให้ชุมชนใกล้เคียงด้วย หมายเหตุ : กิจกรรมที่ 4 จะถูกนำมานับเมื่อมีผู้ป่วย เกิดขึ้นในชุมชนนั้น หากชุมชนใดไม่มีผู้ป่วย ให้ถือว่า ดำเนินการครบทั้ง 3 กิจกรรม และครบถ้วนตามเป้าหมาย - ชุมชน ได้แก่ ชุมชนที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบของกรุงเทพมหานครรายเขต (ชุมชนจดทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนชุมชนที่จดทะเบียนที่มีกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกครบ 4 กิจกรรมหารด้วยจำนวนชุมชนที่จดทะเบียนทั้งหมดในพื้นที่เขตคูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
:๑.๖.๒ โรคติดต่อที่สำคัญในเมืองได้รับการเฝ้าระวังและควบคุมไม่ให้ระบาดไปในวงกว้าง%
:๑.๖.๒.๑ ป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ในกลุ่มเป้าหมายที่มีพฤติกรรมเสี่ยงสูง รวมทั้งกลุ่มเยาวชน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง