รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 5002-0825

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
5.00
0
0 / 0
3
5.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ทุกส่วนราชการค้นหาปัญหาและเสนอนวัตกรรมในการพัฒนาการให้บริการ พร้อมนำเข้ารับพิจารณาคัดเลือกนวัตกรรมในการพัฒนาการให้บริการของหน่วยงานเพื่อนำเสนอคณะกรรมการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ฝ่ายรายได้จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน "การให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET)" ดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยการส่งข้อความ (SMS) ให้ประชาชนยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตโดย ส่งข้อความพร้อม Link สำหรับให้ผู้เสียภาษีสามารถเข้าเว็บไซต์ยื่นแบบเพื่อยื่นแบบฯ ได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการค้นหา พร้อมกำหนดให้มีการส่งข้อความ (SMS) ยืนยันเมื่อผู้เสียภาษีทำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ฝ่ายรายได้จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน "การให้บริการรับยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต (INTERNET)" ดำเนินการประชาสัมพันธ์โดยการส่งข้อความ (SMS) ให้ประชาชนยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.๑) ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ตโดย ส่งข้อความพร้อม Link สำหรับให้ผู้เสียภาษีสามารถเข้าเว็บไซต์ยื่นแบบเพื่อยื่นแบบฯ ได้ทันทีโดยไม่ต้องทำการค้นหา พร้อมกำหนดให้มีการส่งข้อความ (SMS) ยืนยันเมื่อผู้เสียภาษีทำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเรียบร้อยแล้ว มีผู้ยื่นแบบแสดงรายการฯ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ทั้งสิ้น 2,243 ราย จากผู้ยื่นแบบทั้งหมด จำนวน 3,444 ราย คิดเป็น ร้อยละ 65.13

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบฟอร์ม แบบรายงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง