รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : 5001-783

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 35

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
25.00
0
0 / 0
3
35.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จำนวนโครงการทั้งหมด 48 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 48 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนโครงการทั้งหมด 48 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 48 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จำนวนโครงการทั้งหมด 48 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 43 โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 5 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จในการดำเนินการตามโครงการประจำของสำนักงานเขตพระนคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนโครงการประจำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ / จำนวนโครงการประจำที่มีในแผน คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานผลการดำเนินโครงการเป็นประจำทุกเดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0521 : แผนและขั้นตอนการดำเนินงานและความคืบหน้าในการพัฒนาบุคลาการตามหลักสมรรถนะมุ่งสู่ความเป็นมืออาชีพ)