รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของจำนวนระบบสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์จากระบบบริหารความมั่นคงฯ : 2100-2016

ค่าเป้าหมาย ร้อยละความสำเร็จของจำนวนระบบสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละความสำเร็จของจำนวนระบบสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์ : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละความสำเร็จของจำนวนระบบสารสนเทศที่ใช้ประโยชน์)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบสารสนเทศของหน่วยงานในสังกัดกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานพัฒนาสำเร็จแล้วและขอติดตั้งในศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร ได้รับประโยชน์จากระบบบริหารความมั่นคง หมายถึง ระบบสารสนเทศที่ได้รับการปกป้องภัยคุกคามจากระบบบริหารความมั่นคงฯ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการปกป้องภัยคุกคามจากระบบบริหารความมั่นคงฯ x 100 จำนวนระบบสารสนเทศที่พัฒนาสำเร็จแล้วและขอติดตั้งบนโครงสร้างพื้นฐานของศูนย์ข้อมูลกรุงเทพมหานคร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- รายงานระบบสารสนเทศที่ได้รับการปกป้องภัยคุกคามจากระบบบริหารความมั่นคงฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง