รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไป บูรณาการการบริหารแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ได้ตามแนวทางที่กำหนด : 2100-2012

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการดำเนินการ และคณะกรรมการรับ-ส่ง เก็บรักษาเงิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการวางแผน จำนวน 225 คน ระดับปฏิบัติการ ถึงชำนาญการพิเศษ และผู้อำนวยการต้น หมายถึง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ระดับสำนัก สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการผู้ว่ากรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการสภากรุงเทพมหานคร และสำนักงานเขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปบูรณาการการบริหารแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน x 100 จำนวนผู้เข้าอบรมตามกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบสอบถาม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง