รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและนักวิชาการคอมพิวเตอร์สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ : 2100-1090

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างพิจารณาสมรรถนะที่พึงประสงค์ของนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและนักวิชาการคอมพิวเตอร์สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ หมายถึง ได้รับการถ่ายทอด และพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการปฏิบัติงานให้มี สมรรถนะที่พึงประสงค์สูงขึ้นในรูปแบบเรียนรู้และพัฒนามาจากการลงมือทำ (70) : เรียนรู้และพัฒนาจากบุคคลอื่นๆ (20) : เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนา (10) ตามแนวทาง BMA Pro 21st

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและนักวิชาการคอมพิวเตอร์สังกัดสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะที่พึงประสงค์ คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนนักวิเคราะห์นโยบายและนักวิชาการคอมพิวเตอร์ทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบรายงานสมรรถนะที่พึงประสงค์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง