รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด : 2100-1086

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.60
100
100 / 100
2
56.00
95
95 / 0
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

มีโครงการ จำนวน 3โครงการ และกิจกรรม จำนวน 1 กิจกรรม ที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โดยมีโครงการ จำนวน 4โครงการ และกิจกรรม จำนวน 2 กิจกรรม ที่สนับสนุนตัวชี้วัด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

โครงการงานประจำ เป็นโครงการสนับสนุนการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่/ภารกิจปกติของหน่วยงาน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดของโครงการคูณ 100 หารด้วยจำนวนโครงการทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ในระบบ BMA Digital Plans

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
:๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
:๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง