รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาเมือง (ตัวชี้วัดบูรณาการ) : 2100-1072

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
70.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดแนวทางการทำงานและหารือผู้บริหาร สยป. เรื่องการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายประชาคมระดับกลุ่มเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จัดทำหนังสือแจ้งแนวทางและปฏิทินการดำเนินการขับเคลื่อนเครือข่ายประชาสังคมกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต และเครือข่ายประชาคมเพื่อการพัฒนาพื้นที่ของสำนักงานเขต ให้ประธานกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตและสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้อง (16 สำนักงานเขต) - (กลุ่มเขต) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/539 ลว. 23 มี.ค. 2564 - (สำนักงานเขต) ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กท 0502/540 ลว. 23 มี.ค. 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

28/06/2564 : - ขณะนี้กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการได้รับแบบกำหนดโครงการ/กิจกรรมและขั้นตอนการปฏิบัติงานตามประเด็นสำคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที่ของกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต (แบบ P1) แล้วจำนวน 5 กลุ่มเขต ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพใต้ กลุ่มกรุงเทพกลาง กลุ่มกรุงเทพตะวันออก กลุ่มกรุงธนเหนือ และกลุ่มกรุงธนใต้ (และอยู่ระหว่างกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม) และยังไม่ได้รับแบบ P1 จำนวน 1 กลุ่มเขต ได้แก่ กลุ่มกรุงเทพเหนือ และได้มีหนังสือ ที่ กท 0502/0665 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 แจ้งผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดเจรจาตกลงการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ สยป. "ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคมเพื่อร่วมผลักดันการพัฒนาพื้นที่" ให้กองยุทธศาสตร์ทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการให้คำปรึกษาแนะนำกลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตในความรับผิดชอบต่อไป - กลุ่มการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนใต้ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของการสร้างเครือข่ายประชาสังคม หมายถึง ความสำเร็จในการผลักดันให้ประชาชนระดับกลุ่มเขตนำประเด็น/ข้อเสนอแนะจากการประชุมเครือข่ายมากำหนดแผนงาน/โครงการ และนำไปสู่การผลักดันให้เกิดผลสำเร็จ (Achievement) เป็นรูปธรรม

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิผลการดำเนินงานที่ทำได้ตามเกณฑ์ ที่กำหนด (โดยผลสำเร็จระดับ 5 คือ แผนงาน/โครงการที่ได้จากเครือข่ายประชาสังคม และผลักดันไปสู่การปฏิบัติจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. ประเด็นสำคัญที่ได้จากเครือข่ายประชาสังคม 2. แผนงาน/โครงการในการพัฒนาพื้นที่กลุ่มเขต 3. แผนงาน/โครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้นำไปสู่การปฏิบัติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:๕.๕ - พลเมืองกรุงเทพฯ ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์
:๕.๕.๑ ประชาชนจะร่วมกันติดตาม ตรวจสอบ และผลักดันให้นำาวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕ ไปปฏิบ%
:๕.๕.๑.๑ ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าวิสัยทัศน์กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๗๕

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0120 : ข้อมูลความสามารถในการรองรับปริมาณน้ำหลากและน้ำหนุนของพื้นที่)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0126 : ระดับความสูงของน้ำทะเล)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0122 : แผนที่แสดงตำแหน่งจุดติดตั้งสถานีตรวจวัดระดับน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานคร)

ข้อมูลประกอบที่ 4 : (stat_bma0123 : ข้อมูลระดับน้ำแต่ละสถานี)

ข้อมูลประกอบที่ 5 : (stat_bma0124 : ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยา (ลบ.ม./วินาที))

ข้อมูลประกอบที่ 6 : (stat_bma0125 : ระดับน้ำขึ้นสูงสุดของแม่น้ำเจ้าพระยา)