รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5.1 ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 1900-6527

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 10

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 85

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
45.00
85
85 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
60.00
0
0 / 0
4
0.00
85
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด - ดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเงินประจำงวด - ดำเนินการตามสัญญา - อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายปี 2563 รวม 5 หมวดรายจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณเพื่อให้ การเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน และเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งหน่วยงานยืนยันว่า สามารถ ดำเนินการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (ไม่รวมงบเพิ่มเติม งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินกันเหลื่อมปี และขยายเวลาเบิกเหลื่อมปี)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนเงินงบประจำปีที่เบิกจ่ายจริงสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563 งบประจำปีหลังปรับโอน ณ สิ้นเดือน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง