รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนที่ได้รับการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ : 1900-6522

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 75

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
75
75 / 100
2
20.00
100
100 / 50
3
25.00
0
0 / 0
4
0.00
75
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามที่หน่วยงานต่างๆ มีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากร ให้กับสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- มีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากร ดำเนินการได้บางส่วนเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 - ดำเนินการตามที่่หน่วยงานมีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ในระหว่างเดือนเมษ่ายน - มิถุนายน 2564 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับหนังสือจากหน่วยงานต่างๆ มีหนังสือขอสนับสนุนวิทยากรจากสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แต่ไม่ดำเนินการได้ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า -19 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการให้การสนับสนุนวิทยากรแก่หน่วยงานต่างๆได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ หมายถึง การให้ความรู้ด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัย การฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้น ตลอดจนการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อสร้างความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน หน่วยงานและสถานประกอบการต่าง ๆ หมายถึง หน่วยงานทั้งภาครัฐ และ ภาคเอกชน และสถานประกอบการ ผู้ให้ความรู้หมายถึง สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มอบเจ้าหน้าที่ ไปดำเนินการให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ตลอดจนฝึกซ้อม ดับเพลิงเบื้องต้น การอพยพหนีไฟ ให้บุคลากรในหน่วยงานตามที่ร้องขอ และทำ การประเมินผล วัดความรู้จากแบบทดสอบ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟมีผลการประเมิน เมื่อเทียบกับ ก่อนเข้ารับการอบรม คูณ ๑๐๐ หารด้วยจำนวนผู้เข้ารับการอบรมฯ ทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง