รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย : 1900-6518

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 57

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
16.00
100
100 / 0
2
34.00
100
100 / 100
3
57.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน้า อยู่ระหว่างขั้นตอนการจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัย ประจำเงินงวดที่ 1 ความก้าวหน้าโครงการ 16% -โครงการจัดหาช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบสาธารณภัย อยู่ระหว่างการจัดทำTORเสื้อผ้าสำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัย ความก้าวหน้าโครงการ 8%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน้า ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยประจำงวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม – กุมภาพันธ์ 2564 เป็นเงิน 801,258.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว จำนวน 95 ครอบครัว เป็นเงิน 426,000.-บาท ๒. เงินสมทบสร้างหรือซ่อมแซมที่พักอาศัยฯ จำนวน 6 ครอบครัว เป็นเงิน 158,855.-บาท 3. เงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 18 ครอบครัว เป็นเงิน 182,380.-บาท 4. เงินปลอบขวัญ จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 6,000.-บาท 5. เงินค่ารักษาพยาบาล จำนวน 3 ราย เป็นเงิน 3,023.-บาท 6. ค่าจัดการศพ จำนวน 1 ราย เป็นเงิน 25,000.-บาท ความก้าวหน้าโครงการ 40% -โครงการจัดหาช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการสั่งซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัย จำนวน 22 รายการ จาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีดับบลิวเค ตามใบสั่งซื้อเลขที่ สอภ.10/2564 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.ข้าวสาร 5% จำนวน 904 ถุง 2.ปลากระป๋อง จำนวน 1506 กระป๋อง 3.ผักกาดดอง จำนวน 1356 กระป๋อง 4.น้ำพริกปลาป่นชนิดแห้ง จำนวน 452 ขวด 5.โจ๊กกึ่งสำเร็จรูป จำนวน 2308 ซอง 6.บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป จำนวน 1888 ชาม 7.กาแฟสำเร็จรูปแบบซอง จำนวน 4110 ซอง 8.เครื่องดื่มมอลต์สกัด จำนวน 4870 ซอง 9.ซีเรียล จำนวน 50 กล่อง 10.แครกเกอร์ จำนวน 50 กล่อง 11.จาน จำนวน 382 ใบ 12.ชาม จำนวน 382 ใบ 13.ช้อน จำนวน 33โหล 14.ขัน จำนวน 175 ใบ 15.สบู่ จำนวน 382 ก้อน 16.ยาสีฟัน จำนวน 382 หลอด 17.แปรงสีฟัน จำนวน 382 ด้าม 18.ผ้าอนามัย จำนวน 146 ห่อ 19.ผ้าห่มไหมพรม จำนวน 493 ผืน 20.ผ้าขนหนู จำนวน 493 ผืน 21.ผ้านุ่ง จำนวน 212 ผืน 22.ผ้าถุง จำนวน 33 ผืน ความก้าวหน้าโครงการ 28%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยและปัญหาเฉพาะหน้า ดำเนินการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยประจำงวดที่ 7 ประจำเดือน เมษายน – พฤษภาคม 2564 เป็นเงิน 780,572.-บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ค่าที่พักอาศัยชั่วคราว จำนวน 146 ครอบครัว เป็นเงิน 480,000.-บาท 2. เงินสมทบสร้างหรือซ่อมแซมที่พักอาศัยฯ จำนวน 7 ครอบครัว เป็นเงิน 186,587.-บาท 3. เงินทุนประกอบอาชีพ จำนวน 11 ครอบครัว เป็นเงิน 109,985.-บาท 4. เงินปลอบขวัญ จำนวน 2 ราย เป็นเงิน 4,000.-บาท ความก้าวหน้าโครงการ 64% -โครงการจัดหาช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบสาธารณภัย อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาจ้าง ความก้าวหน้าโครงการ 50%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน หมายถึง ผู้ที่ประสบ สาธารณภัย และยื่นความประสงค์พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอรับเงินสงเคราะห์ เป็นไปตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการสงเคราะห์ผู้ประสบภัย พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2555) 2. ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับการช่วยเหลือเครื่องอุปโภคบริโภค หมายถึง ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุสาธารณภัย ซึ่งฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยได้รับแจ้ง และออกไปช่วยเหลือมอบเครื่องอุปโภคบริโภค

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ ข้อ1.ผู้ประสบสาธารณภัยที่ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ได้รับเงินภายใน 2 วัน นับแต่วันยื่นเอกสารครบถ้วนถูกต้อง คูณ 100 หารด้วยจำนวนผู้ประสบสาธารณภัยที่ยื่นเรื่องขอรับเงินสงเคราะห์ทั้งหมด ข้อ2. ผู้ประสบสาธารณภัยได้รับเครื่องอุปโภค บริโภค ภายใน 1 วัน นับแต่วันแจ้งเหตุ คูณ 100 หารด้วยจำนวนผู้ประสบสาธารณภัยที่แจ้งเหตุสาธารณภัยทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. สำเนาคำร้องและหลักฐานการขอรับเงินช่วยเหลือ 2. โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัย และปัญหาเฉพาะหน้า 3. บัญชีรับแจ้งเหตุสาธารณภัย 4. คำสั่งให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง