รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ ผ่านศูนย์ร้องทุกข์ ๑๕๕๕ ที่ได้รับการแก้ไขภายใน ๓ วันทำการ. : 1900-0786

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 45

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 0
2
30.00
100
100 / 100
3
45.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จากการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่างวันที่ 1-21 ธันวาคม 2563 ปรากฎว่า มีเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ MIS จำนวน 4 เรื่อง ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

การตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่างวันที่ 1-23 มีนาคม 2564 ปรากฎว่า มีเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญ ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 (MIS) จำนวน 1 เรื่อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ระหว่างวันที่ 1-21 เมษายน 2564 มีเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในระบบ mis จำนวน 3 เรื่อง ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 เรื่อง คือ 1. เรื่องขอให้ไปช่วยจับงู ส.ดพ.บางขุนนนท์ ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2. เรื่องส.ดพ.เฉลิมพระเกียรติ ส่งเสียงดังเดือดร้อนรำคาญ การแก้ไข ได้มีการกำชับให้ระมัดระวังเรื่องการใช้เสียง การทดลองเครื่องยนต์ เป็นต้น เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการ 1 เรื่อง คือ การขอให้ยกเลิกการตรวจเยี่ยมสถานีในช่วงสถานการณ์ โควิด 2. กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่างวันที่ 1-21 พฤษภาคม 2564 ปรากฎว่า มีเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 จำนวน 2 เรื่อง ส่วนราชการเจ้าของเรื่องดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 3. กิจกรรมการตรวจสอบและแก้ไขเรื่องร้องเรียนเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 ระหว่างวันที่ 1-21 มิถุนายน 2564 ปรากฎว่า มีเรื่องร้องเรียนผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ 1555 จำนวน 4 เรื่อง ส่วนราชการเจ้าของเรื่องดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 เรื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ หมายถึง เรื่องที่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ร้องเรียนภัยประเภทต่างๆ ผ่านศูนย์ร้องทุกข์ ๑๕๕๕

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญที่ผ่านระบบที่ได้รับการแก้ไข ภายใน ๓ วัน คูณ ๑๐๐ หารด้วยจำนวนเรื่องร้องเรียนจากเหตุเดือดร้อนรำคาญ ที่ผ่านระบบทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๑ - กฎหมาย
:๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
:๗.๑.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครใหม่ที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง