รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของผลการดำเนินงานเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน : 1800-0844

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 85

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
9.00
100
100 / 100
2
40.00
100
100 / 100
3
55.00
100
100 / 100
4
85.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1. แต่งตั้งคระกรรมการกำหนดร่าง ขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง ตามหนังสือที่ กท 1703/226 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 2. เห็นชอบขยายระยะเวลากำหนดร่างขอบเขต ของงานฯ ตามหนังสือคณะกรรมการที่ 1/2563 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 3. เห็นชอบขยายเวลากำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ครั้งที่ 2 ตามหนังสือ คกก. ที่ กท 2/2563 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2563 - อยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. รายงานผลการกำหนดร่างขอบเขตของงานฯ ตามหนังสือที่ คกก 1/2564 ลงวันที่ 13 มกราคม 2564 2. รายงานขอความเห็นชอบจ้างเหมาเชื่อมโยงข้อมูลที่ดินระหว่างกรุงเทพมหานครกับกรมที่ดิน ตามหนังสือที่ กท 1703/40 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้างฯ ตามคำสั่งสำนักงานภูมิสารสนเทศ ที่ 4/2564 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 3. ดำเนินการประกาศประกวดราคาจ้างฯ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกำหนดยื่นข้อเสนอและราคา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 4. อนุมัติจ้างเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 1703/58 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 5. ลงนามในสัญญาแล้ว ตามส้ญญาเลขที่ 9/2564 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 และคณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน เรียบร้อยแล้ว 2. อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ LO2107065 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 2. คณะกรรมการตรวจรับงานงวดที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ คกก 2/2564 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2564 3. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 ตามหนังสือที่ LO2108072 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 4. ผู้รับจ้างส่งมอบงานงวดที่ 3 (หนังสือที่ LO2108072 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 และ คณะกรรมการฯ ตรวจรับงาน เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ คกก. 4/2564 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 5. ผู้รับจ้างขอเปลี่ยนการฝึกอบรมที่อยู่ในเนื้องาน งวดสุดท้าย (กำหนดส่งมอบงาน 11 ตุลาคม 2564) เป็นการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหนังสือ ที่ LO2108071 ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยอนุมัติแก้ไขสัญญาแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง จัดทำร่างสัญญาฯ แก้ไขเพิ่มเติม - อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ 4 (งวดสุดท้าย)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กรุงเทพมหานครมีระบบบริการข้อมูลที่ดินในรูปแบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงข้อมูลที่ดินของกรมที่ดินกับระบบเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ความสำเร็จของการดำเนินการหารด้วยเป้าหมายในการดำเนินการคูณด้วยร้อย

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงานจัดทำระบบบริการข้อมูลที่ดินในรูปแบบข้อมูลภูมิสารสนเทศ ผ่านระบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงข้อมูลที่ดินของกรมที่ดินกับระบบเครือข่ายของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
:๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
:๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
:๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง