รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมสนับสนุนเป้าประสงค์ที่ 2.3.2.2 : 1700-0904

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00
100
100 / 100
2
55.00
95
95 / 100
3
70.00
95
95 / 100
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ความสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมเพื่อสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมการจราจรตามที่กำหนดไว้ในแผนงานประจำปีของโครงการ/กิจกรรม

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามแผนงานของโครงการ/กิจกรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารโครงการและ/หรือร่างขอบเขตของงานหรือเอกสารรายงานการปฏิบัติงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
:๒.๓.๒ การจราจรมีความคล่องตัวไม่แออัด%
:๒.๓.๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมการจราจร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง