รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

11.หน่วยงานมีรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ : 1700-0886

ค่าเป้าหมาย ต่อโครงการ : 1

ผลงานที่ทำได้ ต่อโครงการ : 30

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ต่อโครงการ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
41.00
100
100 / 100
2
55.00
90
90 / 100
3
30.00
95
95 / 100
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศจัดหาผู้รับจ้างครั้งที่2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

รายงาน หมายถึง เรื่องราวที่ไปศึกษาค้นคว้าแล้วนำมาเสนอที่ประชุม โครงการ หมายถึง แผนหรือเค้าโครงตามที่กำหนดไว้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จัดทำรายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ และจัดทำหลักการของโครงการร่วมลงทุนตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562 ในหมวดที่ 4 ส่วนที่ 1 การเสนอโครงการให้สอดคล้องกับขอบเขตที่กำหนดไว้ใน TOR

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
:๒.๓ - ระบบขนส่งมวลชนทั่วถึง สะดวกประหยัด การจราจรคล่องตัวและมีทางเลือก
:๒.๓.๑ ประชาชนเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะ มีทางเลือกในการเดินทางไม่ต้องพึ่งพารถส่วนบุคคล%
:๒.๓.๑.๑ ขยายระบบขนส่งมวลชนให้ครอบคลุมพื้นที

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง