รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาและจัดเก็บฐานข้อมูลที่มีความสำคัญต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (สก.สนค.) : 1400-884

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100
100 / 100
2
50.00
0
0 / 0
3
80.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงาน -แต่งตั้งคณะทำงานกำกับดูแลข้มูลของหน่วยงาน -จัดประชุมคณะทำงานฯลฯ เพื่อพิจารณาบัญชี รายการข้อมูลหน่วยงาน (Data Catalog) -คณะทำงานฯพิจารณาคัดเลือกข้อมูลหน่วยงาน มาพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ของหน่วยงาน -ส่งเอกสารผลการดำเนินงานให้สำนักยุทธศาสตร์ และประเมินผลภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อคัดเลือกข้อมูล มาพัฒนาฐานข้อมูลใหม่ของหน่วยงาน -ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน -นำเข้าฐานข้อมูลใหม่ปี 2564 ข้อมูลทรัพย์สิน ของกรุงเทพมหานครประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง -จัดทำบัญชีรายการข้อมูล (Data Catalog) คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) และพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) ตามบัญชีรายการข้อมูลหน่วยงานในระบบบันทึก ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 .

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการในขั้นตอนที่ 3 ปรับปรุงรายการข้อมูล ในในระบบบันทึกฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 5.2 ให้เป็นปัจจุบัน -ดำเนินการในขั้นตอนที่ 4 มีการนำข้อมูลไปใช้ ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน พร้อมส่งหลักฐานการ ดำเนินงานให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สยป. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สยป. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง