รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ ในภาพรวม (สก.สนค.) : 1400-883

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 79

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
34.65
100
100 / 100
2
69.84
0
0 / 0
3
79.00
0
0 / 0
4
79.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณทุกหมวด รายจ่ายจากสมุดคุมทะเบียนงบประมาณกับระบบ MIS 2 2.เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวดรายจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บริการกรุงเทพมหานคร กำหนดไว้ โดยประสานงานกับส่วนราชการในสังกัด ที่ไม่สามารถดำเนินการตามเป้าหมายได้ 3.ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณทุกหมวด รายจ่ายประจำปี 4.ติดตามผลการดำเนินงานจากสมุดคุมทะเบียน งบประมาณกับระบบ MIS 2 และหาแนวทางแก้ไข กรณีมีปัญหาอุปสรรค

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ คิดเป็นร้อยละ 69.84

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-สามารถเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมได้ คิดเป็นร้อยละ 79

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สงม. กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สงม. กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง