รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบสารสนเทศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : 1400-2020

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 40

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 30

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
10.00
90
90 / 100
3
30.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-อยู่ระหว่างนำเสนอคณะกรรมการดิจิทัลกรุงเทพม หานครเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ พิจารณาโครงการด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ได้รับอนุมัติเงินรายจ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2564 (งบกลาง) แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่าง การ จัดทําข้อกําหนดขอบเขตของงาน (TOR) และคุณลักษณะเฉพาะสําหรับการจัดจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ขั้นตอนการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ระบบภาษีป้าย ระบบบริหารจัดการลูกหนี้ภาษีบำรุง ท้องที่และภาษีโรงเรือนและที่ดิน และระบบ บริหารงานด้านการสำรวจ ซึ่งเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบ สารสนเทศกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ขั้นตอนการดำเนินโครงการจัดทำระบบ สารสนเทศภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง (ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) สามารถดำเนินการได้ถึง ขั้นตอนการจัดทำข้อกำหนด ขอบเขตของงาน (TOR) และคุณลักษณะเฉพาะสำหรับการจัดจ้าง

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง