รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร : 1400-2019

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
10.00
95
95 / 100
3
50.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-อยู่ระหว่างการเสนอร่างกฎกระทรวงให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างการเสนอร่างกฎกระทรวงให้ คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างเสนอร่างข้อบัญญัติฯ ให้สภา กรุงเทพมหานครพิจารณา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่าง การพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองกฎหมาย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สามารถจัดทำร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมการเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

มีร่างข้อบัญญัติเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดรถในเขตกรุงเทพมหานคร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง