รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้จริง : 1400-2016

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 16.76

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.76
100
100 / 100
2
4.09
0
0 / 0
3
16.76
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กรุงเทพมหานคร ตั้งประมาณการรายรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไว้ 5,115 ล้านบาท ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 15 ธ.ค. 63 จัดเก็บได้ 192.13 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.76 ของประมาณการรายรับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 - 16 มี.ค. 64 จัดเก็บได้ 214.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.14 ของประมาณการรายรับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ตั้งแต่ 1 เม.ย. 64 - 16 มิ.ย. 64 จัดเก็บได้ 857.14 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.76 ของประมาณการรายรับ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่จัดเก็บได้ในปีงบประมาณ 2564

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้จริง หาร ยอดประมาณการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของกรุงเทพมหานคร คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานยอดรวมการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2564 ของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง