รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร : 1400-2011

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00
100
100 / 100
2
0.00
95
95 / 100
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-รวบรวมข้อมูลทรัพย์สินฯ เพื่อจะนำข้อมูลที่ได้ ไปสำรวจข้อมูลทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ที่ให้เช่าจากทุกหน่วยงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-กองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุเวียนแจ้งการสำรวจ การจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ให้กับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือ สำนักการคลัง ที่ กท 1307/912 ลว. 16 ก.พ. 2564 และให้ส่งแบบสำรวจและจัดเก็บรายได้ฯ ภายใน 31 มี.ค. 2564(มีหน่วยงานรายงานมาแล้ว จำนวน 15 หน่วยงานจากหน่วยงานทั้งหมด 69 หน่วยงาน) -กองรายได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลรายได้จากการ ให้เช่าทรัพย์สินแต่ละประเภทจากหน่วยงานให้เช่า ทรัพย์สิน โดยดำเนินการได้ประมาณร้อยละ 70 (คิดเป็นร้อยละ50ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลการจัดเก็บรายได้ จากทรัพย์สินที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้ใน ปี ๒๕๖๔ (จัดเก็บได้ถึงวันที่ ๑๘ มิ.ย. ๒๕๖๔ รวม ๕๒๖.๗๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๑)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร หมายถึง สังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ที่กรุงเทพมหานครให้เช่าหรือจัดหาประโยชน์ในลักษณะที่เป็นรายได้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

รายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานครที่กรุงเทพมหานครจัดเก็บได้ในปี 2564 หาร ค่าเฉลี่ยรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร ปี 2560 -2562 คูณ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

รายงานข้อมูลการจัดเก็บรายได้จากทรัพย์สินของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง