รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำรายงานสถานะหนี้เงินกู้ของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2564 : 1400-2009

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 41

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
29.00
100
100 / 100
3
41.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดเก็บข้อมูลหนี้สินเงินกู้จากหน่วยงานของกรุงเทพ มหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดเก็บข้อมูลหนี้สินเงินกู้จากหน่วยงานของกรุงเทพ มหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดเก็บข้อมูลหนี้สินเงินกู้จากหน่วยงานของกรุงเทพ มหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

รายงานสถานะหนี้เงินกู้ของกรุงเทพมหานคร คือ รายงานสรุปข้อมูลหนี้เงินกู้จากหน่วยงานต่างๆ ของกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

สามารถจัดส่งรายงานเงินกู้ของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ผู้บริหารกรุงเทพมหานครทราบ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง