รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มีฐานข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร : 1400-2008

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
95
95 / 50
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-รวบรวมข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รวบรวมข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร -ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบวิธีการ หลักเกณฑ์ แนวคิด ตลอดจนทฤฎีและเทคนิคในการ วิเคราะห์ (ร้อยละ 40 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รวบรวมข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร -ศึกษา/วิเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบวิธีการ หลักเกณฑ์ แนวคิด ตลอดจนทฤฎีและเทคนิค ในการวิเคราะห์ (ร้อยละ 75 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานคร หมายถึง การดำเนินการเพื่อรวบรวมจัดเก็บและนำเข้าข้อมูลตลาดของภาครัฐและเอกชนที่เปิดดำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

มีฐานข้อมูลตลาดในกรุงเทพมหานครอย่างน้อย 1 ฐาน ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
:๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง