รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มีบทวิเคราะห์ทางด้านเศรษฐกิจ และมีการจัดทำแผนส่งเสริมการลงทุนขององค์กร : 1400-2007

ค่าเป้าหมาย ฉบับ : 1

ผลงานที่ทำได้ ฉบับ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฉบับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
95
95 / 50
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-รวบรวมเอกสารข้อมูลสถิติทางด้านเศรษฐกิจและ การลงทุนของกรุงเทพมหานคร -ศึกษา/วิเคราะห์ตามรูปแบบหลักเกณฑ์ แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคแบบแผนของการวินัย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ศึกษา/วิเคราะห์ตามรูปแบบหลักเกณฑ์ แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิคแบบแผนของการวิจัย -ตรวจสอบและสรุปผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง (ร้อยละ 45 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-รวบรวมเอกสารข้อมูลสถิติทางด้านเศรษฐกิจ และการลงทุนของกรุงเทพฯ -ศึกษา/วิเคราะห์ตามรูปแบบ หลักเกณฑ์ แนวคิด ทฤษฎี และเทคนิค แบบแผนของการวิจัย -ตรวจสอบและสรุปผลการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้อง -เขียนบทความวิเคราะห์/นําเสนอ ข้อมูล (ร้อยละ 75 ของขั้นตอนการดำเนินงาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

บทวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและ การจัดทำแผนการส่งเสริมการลงทุน หมายถึง การรวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์ตามรูปแบบ วิธีการ แนวคิด หรือทฤษฎีโดยอาศัยเทคนิค สถิติวิเคราะห์ เพื่อดำเนินการวิจัยและพยากรณ์แนวโน้ม รวมทั้งประกอบการจัดทำแผนส่งเสริม สนับสนุนการลงทุนของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

มีบทวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและแผนส่งเสริมการลงทุนของกรุงเทพมหานครภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๖ – มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้ : Bangkok as an Economic and Learning Centre
:๖.๑ - เมืองแห่งโอกาสทางธุรกิจและการลงทุน
:๖.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ%
:๖.๑.๑.๑ สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และพัฒนาผลิตผลการเกษตร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง