รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำระบบการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสำหรับน้ำมันเบนซินและน้ำมันที่คล้ายกันน้ำมันดีเซลและน้ำมันที่คล้ายกันและก๊าซปิโตรเลียมจากสถานการค้าปลีก : 1400-2004

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
70.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-อยู่ระหว่างทดสอบระบบเตรียมส่งมอบงานงวดที่ 1 วันที่ 29 ธันวาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-บริษัทส่งมอบงานงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทดสอบระบบของ โครงการฯ งวดที่ 1 เสร็จเรียบร้อยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 -ดําเนินการจัดทํารายงานการตรวจรับพัสดุ เพื่อจะดําเนินการ เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง -อยู่ในระหว่างดําเนินการเบิกจ่าย งวดที่ 1 เป็นเงิน 4,740,000 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดําเนินการจัดทําใบขอเบิกเงินในงวดที่ 1 และอยู่ระหว่างการแก้ไขข้อทักท้วงเอกสารประกอบ ฎีกาจากฝ่ายการคลัง สํานักงานเลขานุการ สํานักการคลัง -อยู่ระหว่างการทดสอบระบบและการตรวจรับงาน ในงวดที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

สามารถดำเนินโครงการฯ ได้สำเร็จตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

มีระบบการรับชำระภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
:๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์%
:๗.๕.๑.๒ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง