รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(New) ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดงานประจำ (สจน.) : 1100-0839

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 68

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
26.40
100
100 / 100
2
51.00
95
95 / 100
3
68.00
90
90 / 100
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลครั้งที่ 1 ระหว่างเดือน ตุลาคม-ธันวาคม อยู่ระหว่างดำเนินการเดินระบบ ร้อยละ 26.4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รายงานผลครั้งที่ 2 เดือน ตุลาคม 2563- มีนาคม 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการเดินระบบ ค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของทุกโครงการ ณ มีนาคม 2564 ร้อยละ 51.0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

รายงานผลครั้งที่ 3 เดือน เมษายน 2564- มิถุนายน 2564 อยู่ระหว่างดำเนินการเดินระบบ ค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของทุกโครงการ ณ มิถุนายน 2564 ร้อยละ 68.0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ร้อยละความสำเร็จของตัวชี้วัดงานประจำคิดจากโครงการทั้งหมดที่สนับสนุนตัวชี้วัดนี้

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ร้อยละค่าเฉลี่ยความก้าวหน้าของโครงการงานประจำ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง