รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

(New) คุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น (สจน.) : 1100-0833

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 29

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 45.73

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.10
100
100 / 100
2
41.40
90
90 / 100
3
45.00
90
90 / 100
4
45.73
100
100 / 50

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ต.ค.63 76 จุด คิดเป็น 24.1% พ.ย.63 114 จุด คิดเป็น 36.1% 2) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลอง และแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ต.ค.63 35 จุด คิดเป็น 11.1% พ.ย.63 74 จุด คิดเป็น 23.4% 3) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลอง และแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ต.ค.63 49 จุด คิดเป็น 15.6% พ.ย.63 52 จุด คิดเป็น 16.5%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ต.ค.63 76 จุด คิดเป็น 24.1% พ.ย.63 114 จุด คิดเป็น 36.1% ธ.ค.63 136 จุด คิดเป็น 43% ม.ค.64 157 จุด คิดเป็น 49.7% ก.พ.64 151 จุด คิดเป็น 47.8% 2) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลอง และแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ต.ค.63 35 จุด คิดเป็น 11.1% พ.ย.63 74 จุด คิดเป็น 23.4% ธ.ค.63 40 จุด คิดเป็น 12.7% ม.ค.64 42 จุด คิดเป็น 13.3% ก.พ.63 17 จุด คิดเป็น 5.3% 3) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลอง และแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ต.ค.63 49 จุด คิดเป็น 15.6% พ.ย.63 52 จุด คิดเป็น 16.5% ธ.ค.63 44 จุด คิดเป็น 13.9% ม.ค.64 23 จุด คิดเป็น 7.3% ก.พ.64 46 จุด คิดเป็น 14.6%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ต.ค.63 76 จุด คิดเป็น 24.1% พ.ย.63 114 จุด คิดเป็น 36.1% ธ.ค.63 136 จุด คิดเป็น 43% ม.ค.64 157 จุด คิดเป็น 49.7% ก.พ.64 151 จุด คิดเป็น 47.8% มี.ค.64 170 จุด คิดเป็น 53.8% เม.ย.64 168 จุด คิดเป็น 53.1% พ.ค.64 166 จุด คิดเป็น 52.5% 2) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลอง และแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ต.ค.63 35 จุด คิดเป็น 11.1% พ.ย.63 74 จุด คิดเป็น 23.4% ธ.ค.63 40 จุด คิดเป็น 12.7% ม.ค.64 42 จุด คิดเป็น 13.3% ก.พ.64 17 จุด คิดเป็น 5.3% มี.ค.64 17 จุด คิดเป็น 5.3 % เม.ย.64 17 จุด คิดเป็น 5.3 % พ.ค.64 18 จุด คิดเป็น 5.7% 3) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลอง และแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ต.ค.63 49 จุด คิดเป็น 15.6% พ.ย.63 52 จุด คิดเป็น 16.5% ธ.ค.63 44 จุด คิดเป็น 13.9% ม.ค.64 23 จุด คิดเป็น 7.3% ก.พ.64 46 จุด คิดเป็น 14.6% มี.ค.64 47 จุด คิดเป็น 14.9 % เม.ย.64 24 จุด คิดเป็น 7.6 % พ.ค.64 39 จุด คิดเป็น 12.3%

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ต.ค.63 76 จุด คิดเป็น 24.1% พ.ย.63 114 จุด คิดเป็น 36.1% ธ.ค.63 136 จุด คิดเป็น 43% ม.ค.64 157 จุด คิดเป็น 49.7% ก.พ.64 151 จุด คิดเป็น 47.8% มี.ค.64 170 จุด คิดเป็น 53.8% เม.ย.64 168 จุด คิดเป็น 53.1% พ.ค.64 166 จุด คิดเป็น 52.5% มิ.ย.64 169 จุด คิดเป็น 53.3% ก.ค.64 255 จุด คิดเป็น 50.1% ส.ค.64 262 จุด คิดเป็น 57.3% ก.ย.64 129 จุด คิดเป็น 27.9% เฉลี่ย 45.73% 2) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลอง และแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) ไม่เกิน 4.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ต.ค.63 35 จุด คิดเป็น 11.1% พ.ย.63 74 จุด คิดเป็น 23.4% ธ.ค.63 40 จุด คิดเป็น 12.7% ม.ค.64 42 จุด คิดเป็น 13.3% ก.พ.64 17 จุด คิดเป็น 5.3% มี.ค.64 17 จุด คิดเป็น 5.3 % เม.ย.64 17 จุด คิดเป็น 5.3 % พ.ค.64 18 จุด คิดเป็น 5.7% มิ.ย.64 169 จุด คิดเป็น 3.8% ก.ค.64 255 จุด คิดเป็น 6.3% ส.ค.64 262 จุด คิดเป็น 4.6% ก.ย.64 129 จุด คิดเป็น 7.1% เฉลี่ย 8.66% 3) ร้อยละของจุดตรวจวัดน้ำคลอง และแม่น้ำเจ้าพระยามีค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ต.ค.63 49 จุด คิดเป็น 15.6% พ.ย.63 52 จุด คิดเป็น 16.5% ธ.ค.63 44 จุด คิดเป็น 13.9% ม.ค.64 23 จุด คิดเป็น 7.3% ก.พ.64 46 จุด คิดเป็น 14.6% มี.ค.64 47 จุด คิดเป็น 14.9 % เม.ย.64 24 จุด คิดเป็น 7.6 % พ.ค.64 39 จุด คิดเป็น 12.3% มิ.ย.64 169 จุด คิดเป็น 5.0% ก.ค.64 255 จุด คิดเป็น 8.2% ส.ค.64 262 จุด คิดเป็น 8.8% ก.ย.64 129 จุด คิดเป็น 8.5% เฉลี่ย 11.10%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เกณฑ์มาตรฐาน คือ การตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองและแม่น้ำเจ้าพระยาทั้ง 3 พารามิเตอร์จากจุดเดียวกัน ได้แก่ 1.ค่าเฉลียของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) 2. ค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (ฺBOD) 3. ค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจากจานวนจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำคลอง และแม่น้ำเจ้าพระยาที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพน้ำทั้ง 3 พารามิเตอร์จากจุดเดียวกัน 1.ค่าเฉลียของค่าออกซิเจนละลายน้ำ (DO) ไม่น้อยกว่า 2.0 มก./ลิตร 2. ค่าเฉลี่ยของค่าปริมาณความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ (ฺBOD) ไม่เกินกว่า 2.0 มก./ลิตร 3. ค่าเฉลี่ยของค่าแอมโมเนียไนโตรเจน (NH3N) ไม่เกินกว่า 0.5 มก./ลิตร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง