รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของผู้เสพยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดหยุดเสพต่อเนื่องหลังจำหน่ายจากการบำบัดที่ระยะที่ 3 เดือน ( 3 Months Remission Rate) (ผลลัพธ์)(ตัวชี้วัดเจรจา) : 0800-6599

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.6

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
88.64
0
0 / 0
3
98.50
0
0 / 0
4
97.60
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างรวบรวมผลการดำเนินงานจากศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อนำมาประมวลผลร่วมกับข้อมูลในระบบ บสต.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

จำนวนผู้เสพยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับการติดตามพบตัว ทั้งหมด 88 คน ไม่เสพ จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 88.64 (ข้อมูลจากระบบ บสต. ณ วันที่ 12 มีนาคม 2564)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

จำนวนผู้เสพยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับการติดตามพบตัว ทั้งหมด 201 คน ไม่เสพ 198 คน คิดเป็นร้อยละ 98.50 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จำนวนผู้เสพยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับการติดตามพบตัว ทั้งหมด 413 คน ไม่เสพ 403 คน คิดเป็นร้อยละ 97.60 (ข้อมูล ณ สิงหาคม 2564)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้เสพยาเสพติด หมายถึง ผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู ณ สถานพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานครจำนวน 73 แห่ง ประกอบด้วย สำนักอนามัย ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข 69 แห่ง คลินิกบำบัดยาเสพติด 2 ลาดพร้าวสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ) ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กรุงเทพมหานคร และสำนักการแพทย์ ได้แก่ ศูนย์ซับน้ำตา (โรงพยาบาลตากสิน) ตามโปรแกรมการบำบัดรักษาแบบ BMA Matrix Model และโปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยใน การบำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง 1. ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูครบตามระยะเวลาของแต่ละโปรแกรม ได้แก่ โปรแกรม BMA Matrix Model โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพแบบผู้ป่วยใน 2. มีผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเป็นลบเมื่อสิ้นสุดการรักษา การติดตาม หมายถึง 1. การติดตามผูเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดอย่างน้อย 1 ครั้งและหยุดเสพต่อเนื่องหลังจำหน่ายจากการบำบัดที่ระยะ 3 เดือน 2. มีผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะเป็นลบ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

(จำนวนผู้เสพยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดได้รับการติดตามพบตัวและมีผลปัสสาวะเป็นลบ X 100)/จำนวนผู้เสพยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับการติดตามพบตัวทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบรายงานระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:๑.๒.๒.๓ บำบัดรักษาฟื้นฟู ติดตามดูแลผู้เสพผู้ติดยา/สารเสพติดให้สามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติในสังคม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0113 : แผนการปรับปรุงจุดเสี่ยงภัยด้านการจราจร)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0115 : ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยด้านจราจรที่ได้รับการปรับปรุง)

ข้อมูลประกอบที่ 3 : (stat_bma0114 : ข้อมูลจุดเสี่ยงภัยด้านการจราจร)