รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

๕. ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ : 0409-0955

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 25.51

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.92
95
95 / 100
2
19.68
100
100 / 100
3
25.51
100
100 / 100
4
0.00
95
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 1. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงาน ต่างประเทศ - ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตร Master of Urban Administration and Planning (MUAP) ระหว่างวันที่ 17 ธันวาคม 2563 - 31 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแห่งกรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี นางณัฏฐ์ชนนนท์ รัฐสถาพรชัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาชำนาญการ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตดอนเมือง งบประมาณ 82,000.- บาท (ศึกษา/อบรม/ประชุม/ฯลฯ สำหรับข้าราชการกรุงเทพมหานคร หรือตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร โครงการตามแผน ลำดับที่ 3) รวมเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 = 1 โครงการ จำนวน 1 คน งบประมาณ 82,000.- บาท 1 x 100/90 = 1.11 % 2. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 2 หลักสูตร 3 คน งบประมาณ 141,500.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 5 หลักสูตร 11 คน งบประมาณ 139,000.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 6 หลักสูตร 18 คน งบประมาณ 788,415.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน - หลักสูตร - คน งบประมาณ - บาท รวมเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563 จำนวน 4 โครงการ 13 หลักสูตร 32 คน งบประมาณ 1,068,915.- บาท 32 X 100/899 = 3.55 % (1.11 + 3.55) x 100 / (80 + 80) = 2.92 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 1. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงาน ต่างประเทศ - จัดทำข้อมูล TN 3 เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ก.ข.ก. พิจารณา 1.โครงการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุม และดูงาน ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 1.1 ตั้งงบประมาณที่สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร จำนวน 35 โครงการ (8 หน่วยงาน) 1.2 เงินนอกงบประมาณ จำนวน 20 โครงการ (2 หน่วยงาน) 2. โครงการฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศที่หน่วยงาน ดำเนินการเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2.1 โครงฝึกอบรมตำแหน่งทางการบริหารของกรุงเทพมหานครโดยตั้งงบประมาณที่หน่วยงาน จำนวน 7 โครงการ (3 หน่วยงาน) 2.2 โครงการอื่น โดยตั้งงบประมาณที่หน่วยงาน จำนวน 9 โครงการ (6 หน่วยงาน) รวมเดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564 = 1 โครงการ จำนวน 1 คน งบประมาณ 82,000.- บาท 1 x 100/90 = 1.11 % 2. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 14 หลักสูตร 18 คน งบประมาณ 768,000.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 36 หลักสูตร 68 คน งบประมาณ 2,492,640.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 45 หลักสูตร 141 คน งบประมาณ 6,269,,260.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน 1 หลักสูตร 14 คน งบประมาณ - บาท เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 จำนวน 4 โครงการ 96 หลักสูตร 241 คน งบประมาณ 9,529,900.- บาท เดือนธันวาคม 2563 - มีนาคม 2564 จำนวน 4 โครงการ 109 หลักสูตร 273 คน งบประมาณ 10,598,815.- บาท 273 X 100/899 = 30.37 % (1.11 + 30.37) x 100 / (80 + 80) = 19.68 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 1. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานต่างประเทศ - จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกำหนดโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ของกรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.) ครั้งที่ 2/2564 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ผ่าน Microsoft Teams Application เพื่อขอความเห็นชอบโครงการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2565 - จัดเตรียมการประชุมคณะกรรมการกำหนดโครงการให้ข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ของกรุงเทพมหานคร (ก.ข.ก.) ครั้งที่ 3/2564 ในวันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 ผ่าน Microsoft Teams Application เพื่อขอความเห็นชอบโครงการส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน และปฏิบัติการวิจัย ในประเทศและต่างประเทศ พ.ศ. 2565 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร Glaucoma Fellowship (ต้อหิน) ณ สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 - 5 กรกฎาคม 2565 ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 1 คน นางสาวพรปวีณ์ จินดารักษ์ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ สำนักการแพทย์ งบประมาณ 800,000.-บาท - โครงการฝึกอบรม หลักสุตร Advance Cardiac Electrophysiology ด้านสรีระไฟฟ้าหัวใจ ณ Southlake Regional Health Center, University of Toronto, Canada ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 4 กรกฎาคม 2565 ระยะเวลา 1 ปี 4 วัน จำนวน 1 คน นางสาวณัฎชญาธิปก์ กิตติจำเริญ นายแพทย์ชำนาญการ กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ สำนักการแพทย์ งบประมาณ 800,000.- บาท สรุปเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 จำนวน 2 โครงการ 2 คน งบประมาณ 1,600,000.- บาท รวมเดือนตุลาคม 2563 - มิถุนายน 2564 = 3 โครงการ จำนวน 3 คน งบประมาณ 1,682,000.- บาท 3 x 100/90 = 3.33 % 2. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ ศึกษาใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 2 หลักสูตร 1 คน งบประมาณ 148,800.- บาท ศึกษาต่อเนื่อง - ทุน 1 (ก) จำนวน 9 หลักสูตร 41 คน งบประมาณ 2,136,140.- บาท ฝึกอบรมใหม่ - ทุน 1 (ก) จำนวน 3 หลักสูตร 18 คน งบประมาณ 1,267,000.- บาท ฝึกอบรมนักบริหาร จำนวน 3 หลักสูตร 3 คน งบประมาณ 360,800.- บาท สรุปเดือนเมษายน - มิถุนายน 2564 จำนวน 4 โครงการ 17 หลักสูตร 63 คน งบประมาณ 3,912,740.- บาท รวมเดือนธันวาคม 2563 - มิถุนายน 2564 จำนวน 4 โครงการ 126 หลักสูตร 337 คน งบประมาณ 14,511,555.- บาท 337 X 100/899 = 37.49 % (3.33 + 37.49) x 100 / (80 + 80) = 25.51 %

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยามความสำเร็จของการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศและต่างประเทศ หมายถึง การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิชาการและทักษะเฉพาะในการปฏิบัติงานที่ต้องพึ่งพาองค์ความรู้จากสถาบันการศึกษาหรือจากหน่วยงานภายนอก

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐ วิธีการคำนวณรวมเฉลี่ย = ผลสำเร็จรวมของกิจกรรมที่ ๑ และ กิจกรรมที่ ๒ x ๑๐๐/ค่าเป้าหมายรวมของกิจกรรมที่ 1 และ กิจกรรมที่ 2 ยอมให้เกิดขึ้นได้ ร้อยละ ±5)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลจากผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการที่ตอบสนองตัวชี้วัด ดังนี้ 1. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงานในประเทศ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 วิธีการคำนวณ ผลลัพธ์ = จำนวนรายงานผลการฝึกอบรมของข้าราชการที่ได้รับความรู้ ทักษะเพิ่มขึ้นและมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางานได้ x 100 / จำนวนหลักสูตร ** สาขาวิชาตามแผนพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร 2. การส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ประชุมและดูงาน ณ ต่างประเทศ (25 โครงการย่อย) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 วิธีการคำนวณ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง