รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

๒. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร(70 : 20 : 10) : 0409-0952

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 97.5

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
95
95 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
100
100 / 100
4
97.50
95
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน อยู่ระหว่างขั้นตอนหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร พิธีเปิดการฝึกอบรม (พร้อมกันทุกรุ่น) ในวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ เขตราชเทวี และอยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรม รุ่นที่ 1- รุ่นที่ 4 หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติเงินประจำงวด หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร ดำเนินการจัดการฝึกอบรม พิธีเปิดรุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 99 คน เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ จำนวน 367,715.- บาท ดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2563 แล้วเสร็จ มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 99 คน เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ใช้งบประมาณ จำนวน 226,390.- บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) อยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษาข้อมูลเพื่อกำหนดกรอบหลักสูตร หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ รุ่นที่ 1 เสร็จสิ้นครบทุกกิจกรรมแล้ว อยู่ระหว่างรายงานผลโครงการ รุ่นที่ 2 – 4 ดำเนินการครบทุกกิจกรรมแล้ว โดยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ดังนี้ • กิจกรรมการเรียนรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม (Group Learning) จากเดิมเป็นแบบไป – กลับ 3 วันทำการ เปลี่ยนแปลงเป็นเรียนรู้แบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม ZOOM • การฝึกอบรมให้ความรู้ในการปฏิบัติงาน จากเดิมเป็นแบบไป – กลับ 1 วันทำการ เปลี่ยนแปลงเป็นเรียนรู้ผ่านระบบ E – learning หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) อยู่ระหว่างขั้นตอนการหาข้อมูลเพื่อจัดทำหลักสูตร หลักสูตรพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร : ชะลอการฝึกอบรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร : อยู่ระหว่างการเตรียมการฝึกอบรมในรุ่นที่ 3 และรุ่นที่ 4

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) ชะลอการดำเนินงานเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid 19 หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร : - ดำเนินการ รุ่นที่ 3 เรียบร้อยแล้ว สำหรับ ในรุ่นที่ 4 ดำเนินการพิธีเปิดเรียบร้อยแล้ว สำหรับภาควิชาการ จำนวน 3 วัน ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID - 19ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID - 19 หลักสูตรพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร : - ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID - 19 หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร - อยู่อยู่ระหว่างจัดทำคำสั่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นที่ 6-13 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) - ชะลอการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของโรค COVID - 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน (โครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของกรุงเทพมหานครให้มีสมรรถนะพึงประสงค์) : - -ยกเลิกการดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามหนังสือที่ กท 0401/2159 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร : - ดำเนินการ รุ่นที่ 3 แล้วเสร็จ สำหรับในรุ่นที่ 4 ดำเนินการพิธีเปิดเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกการดำเนินการฝึกอบรมแบบไปกลับในรุ่นที่ 4 รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0401/647 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากรกรุงเทพมหานคร :- ยกเลิกการดำเนินการ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0401/647 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564 หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร: - ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จสิ้นแล้วจำนวน 13 รุ่น ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 1,296 คน อยู่ระหว่างจัดทำรายงานประเมินผล รุ่นที่ 6 - รุ่นที่ 13 หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง (Self Leading) :- ยกเลิกการดำเนินการ รายละเอียดตามหนังสือ ที่ กท 0401/647 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2564

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยามความสำเร็จของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร หมายถึง การพัฒนาข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครในรูปแบบการเรียนรู้ที่เป็นการฝึกอบรมสัมมนาอย่างเป็นทางการใน Class room และฝึกปฏิบัติที่สถาบันฯ เป็นผู้จัดดำเนินการ เพื่อให้ข้าราชการมีความรู้ ทักษะ ตามความจำเป็นที่ต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงาน หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ค่าเป้าหมายร้อยละ ๗๐ วิธีการคำนวณรวมเฉลี่ย (ผลสำเร็จรวมของทุกหลักสูตร x ๑๐๐/ค่าเป้าหมายรวมทุกหลักสูตร)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การเก็บข้อมูล การเก็บข้อมูลจากผู้ผ่านการพัฒนาตามโครงการที่ตอบสนองตัวชี้วัด ดังนี้ ๑. หลักสูตรการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน ของบุคลากรกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ วิธีการคำนวณ ๒. หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศข้าราชการกรุงเทพมหานคร เกณฑ์การประเมินแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ดังนี้ ด้านระยะเวลา เข้ารับการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ของระยะเวลาการฝึกอบรมในหลักสูตร ด้านผลคะแนนการสอบ (๑.) ผลคะแนนการสอบหลังการเรียนรู้มากกว่าก่อนการเรียนรู้ (๒.) ผลคะแนนการสอบหลังการเรียนรู้มากกว่าร้อยละ ๖๐ ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐๐ วิธีการคำนวณ ๓. หลักสูตรการฝึกอบรมปฐมนิเทศบุคลากรกรุงเทพมหานคร ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ วิธีการคำนวณ ๔.หลักสูตรการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาภาวะผู้นำ : นำตนเอง(Self Leading) ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ วิธีการคำนวณ ๕. หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาในการปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูล จัดเก็บข้อมูลจากคะแนนทดสอบหลังการฝึกอบรมและคะแนนฝึกปฏิบัติระหว่างการฝึกอบรม ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๗๐ วิธีการคำนวณ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง