รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5. ระดับความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) : 0409-0950

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 95

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
95
95 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
70.00
100
100 / 100
4
0.00
95
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้ - แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลฯ - ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำ ปรับ/ร่างแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลฯ และร่วมกันแสดงความคิดเห็น - ดำเนินการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครด้วยตนเอง (Digital Government Skill Set Self-Assessment) ผ่านระบบออนไลน์ - นำร่างแผนฯ เข้าสู่กระบวนการแสดงความคิดเห็น ร่วมกับ ส.กก. และสยป.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้ - ดำเนินการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครด้วยตนเอง (Digital Government Skill Set Self-Assessment) ผ่านระบบออนไลน์ - คณะทำงานฯ สรุปผลการแสดงความคิดเห็น และปรับแก้ไขร่างแผนพัฒนาทักษะดิจิทัล - สถาบันฯ ส่งร่างแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลฯ ให้สำนักงาน ก.ก. นำเข้าสู่การพิจารณา โดย อ.ก.ก ที่เกี่ยวข้อง - อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลฯ โดย อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหาฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยได้ดำเนินงานดังต่อไปนี้ - ที่ประชุม อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับการสรรหาฯ มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯ และกำหนดให้เป็นแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) (พ.ศ. 2564 – 2565) ของกรุงเทพมหานคร - จัดทำบันทึกถึงปลัดกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาให้สถาบันฯ เวียนแจ้งแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯ ระยะเริ่มแรก (Early) (พ.ศ. 2564 - 2565) ให้หน่วยงานทราบและดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯ - ดำเนินการสำรวจจำนวนผู้ประเมินทักษะดิจิทัลฯ จากการประเมินทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครด้วยตนเอง (Digital Government Skill Set Self-Assessment) จากหน่วยงาน ส่วนราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ปลัดกรุงเทพมหานครได้โปรดสั่งการให้หน่วยงาน ส่วนราชการดำเนินการพัฒนาข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครในสังกัดตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯ (หนังสือสถาบันฯ ที่ กท 0401/539 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564) - สถาบันฯ เวียนแจ้งแผนพัฒนาทักษะดิจิทัลฯ ให้หน่วยงาน ส่วนราชการทราบและดำเนินการพัฒนา ตามแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้ - ประเมินทักษะดิจิทัลด้วยตนเองผ่านระบบออนไลน์ (Digital Government Skill Set Self-Assessment) ของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) - พัฒนาทักษะดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานครตามแนวทางแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯ ในรูปแบบการพัฒนา 70 : 20 : 10 - หน่วยงาน ส่วนราชการรายงานจำนวนผู้ประเมินทักษะดิจิทัลฯ ผู้มีแผนพัฒนารายบุคคล และผู้ได้รับการพัฒนาตามแผนฯ ในสังกัด จำแนกตามกลุ่มภารกิจงานด้านดิจิทัล - สถาบันฯ สรุปผลการดำเนินการพัฒนาทักษะดิจิทัลในภาพรวมของหน่วยงาน ส่วนราชการ เพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม ความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล ระยะเริ่มแรก (Early) แบ่งเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับที่ 1. ศึกษาและจัดทำร่างแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯ ระยะเริ่มแรก (Early) ระดับที่ 2. นำเสนอร่างแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯเข้า อ.ก.ก.ฯ เห็นชอบการดำเนินการตามแผนฯ ระดับที่ 3. ประเมินทักษะด้านดิจิทัลเพื่อค้นหาช่องว่างในการพัฒนา(Gap) และนำผลการประเมินไปกำหนดกลุ่มเป้าหมายและวิธีการพัฒนา ระดับที่ 4. ดำเนินการพัฒนาตามแผนที่กำหนดไว้ ระดับที่ 5. ประเมินผลการพัฒนาเพื่อกำหนดแนวทางการพัฒนาในปีต่อไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ค่าเป้าหมาย ระดับ ๕ วิธีคำนวณ - ความสำเร็จระดับที่ 1 คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 20 (2คะแนน) - ความสำเร็จระดับที่ 1+2 คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 40 (4คะแนน) - ความสำเร็จระดับที่ 1+2+3 คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 60 (6คะแนน) - ความสำเร็จระดับที่ 1+2+3+4 คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 80 (8คะแนน) - ความสำเร็จระดับที่ 1+2+3+4+5คิดผลการดำเนินงานเป็น ร้อยละ 100 (10คะแนน)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

หลักฐานการประเมิน - ร่างแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯระยะเริ่มแรก (Early) - หนังสือนำเสนอร่างแผนพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯเข้า อ.ก.ก.ฯ - รายงานสรุปผลการประเมินทักษะด้านดิจิทัล ฯ - เอกสารการดำเนินการตามแผนที่กำหนด - สรุปการประเมินผลการพัฒนาเพื่อต่อยอดฯ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง