รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

6/สปท.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติระดับมากขึ้นไป : 0406-0770

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 95

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 70

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
50.00
0
0 / 0
3
70.00
100
100 / 100
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการติดต่อทำโล่ เข็ม ใบประกาศฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำหนังสือเชิญผู้ทำคุรประโยชน์มาร่วมโครงการฯ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำหนังสือเชิญผู้ทำคุรประโยชนืมาร่วมโครงการฯ ในวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กลุ่มเป้าหมาย หมายถึง ผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ผู้ที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ เครื่องหมายเชิดชูเกียรติหรือผู้แทน ความพึงพอใจ พิจารณาจากผลการทอดแบบสำรวจซึ่งได้ดำเนินการ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เข้ารับพระราชทานครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ การมอบประกาศเกียรติคุณและเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ จากแบบสำรวจ ซึ่งมีช่องทำเครื่องหมาย 5 ช่อง คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วัดความพึงพอใจของผู้รับบริการแต่ละข้อคำถามโดยนับจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจในช่อง มากที่สุดและมาก หารด้วยจำนวนแบบสำรวจทั้งหมด คูณด้วย 100 วัดผลความพึงพอใจในภาพรวมโดยนำจำนวนผู้ตอบแบบสำรวจในช่องมากที่สุดและมากของทุกข้อมารวมกันหารด้วย จำนวนแบบสำรวจ คูณด้วย จำนวนข้อคำถาม คูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนแบบสำรวจทั้งหมด คูณด้วย 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ทอดแบบสอบถามความพึงพอใจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
:๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง