รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5/สปท.ร้อยละของผู้เช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียนตามกฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 ได้ยื่นขอต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้าตามระยะเวลา : 0406-0769

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
40.00
0
0 / 0
3
50.00
100
100 / 100
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำหนังสือของสำนักงานปกครองและทะเบียนแจ้งสำนักงานเขตให้ดำเนินการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้าหรือหนังสือของสำนักงานเขตแจ้งสำนักงานปกครองและทะเบียน การต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้า

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างดำเนินการประสานสำนักงานเขตรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการประสานสำนักงานเขตรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ศาลเจ้า หมายถึง สถานที่สำหรับประดิษฐานรูปเคารพ และประกอบพิธีกรรมตามลัทธิความเชื่อคนไทยเชื้อสายจีน และเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของคนในชุมชน เช่น เดียวกับ วัด มัสยิด หรือโบสถ์คริสต์ ศาลเจ้าขึ้นทะเบียน หมายถึง ศาลเจ้าที่ขึ้นทะเบียนตามกฎเสนาบดีว่าด้วยที่กุศลสถานชนิดศาลเจ้า พ.ศ. 2463 การเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้า หมายถึง การเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้าโดยผ่านความเห็นชอบของผู้จัดการปกครองศาลเจ้าและผู้ตรวจตราสอดส่องศาลเจ้า ขอเช่าต่อ ผู้อำนวยการเขตและให้ผู้อำนวยการเขตเสนอความเห็นให้ปลัดกรุงเทพมหานครพิจารณา เพื่อขออนุมัติต่อกระทรวงมหาดไทย เกณฑ์การคิดคะแนน ระดับ 1: ร้อยละของผู้เช่าฯยื่นขอต่ออายุสัญญาเช่าฯ ไม่ถึงร้อยละ 40 ระดับ 2: ร้อยละของผู้เช่าฯยื่นขอต่ออายุสัญญาเช่าฯ ร้อยละ 41 - 49 ระดับ 3: ร้อยละของผู้เช่าฯยื่นขอต่ออายุสัญญาเช่าฯ ร้อยละ 51 - 59 ระดับ 4: ร้อยละของผู้เช่าฯยื่นขอต่ออายุสัญญาเช่าฯ ร้อยละ 61 - 69 ระดับ 5: ร้อยละของผู้เช่าฯยื่นขอต่ออายุสัญญาเช่าฯ ร้อยละ 70 ขึ้นไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้เช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้าที่สัญญาเช่าครบซึ่งกำหนดได้ขอต่ออายุสัญญาเช่า หารด้วย จำนวนผู้เช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้าที่สัญญาครบกำหนดทั้งหมด คูณด้วย 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. หนังสือของสำนักงานปกครองและทะเบียนแจ้งสำนักงานเขตให้ดำเนินการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้าหรือหนังสือของสำนักงานเขตแจ้งสำนักงานปกครองและทะเบียน การต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้า 2. แผนการออกตรวจเยี่ยมศาลเจ้าที่มีที่ดินหรืออาคารให้เช่า ประจำปี 2564 3. หนังสือของกรุงเทพมหานครถึงอธิบดีกรมการปกครอง เรื่องการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินหรืออาคารของศาลเจ้า

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
:๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง