รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4/สปท.ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมพิจารณาข้อกฎหมายด้านการปกครองและการทะเบียนของกรุงเทพมหานคร : 0406-0768

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
45.00
0
0 / 0
3
60.00
100
100 / 100
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาปัญหาข้อกฎหมายที่พิจารณาโดยสำนักงานปกครองและทะเบียน และเวียนแจ้งผล ให้หน่วยงานที่ส่งเรื่องหารือ/สอบถามทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างการรับปัญหาข้อกฎหมายที่ผ่านการพิจารราและมีความจำเป็นต้องหารือจากสำนักงานเขต เพื่อนำเข้าสู้การพิจารณาจากคณะทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างการรับปัญหาข้อกฎหมายที่ผ่านการพิจารราและมีความจำเป็นต้องหารือจากสำนักงานเขต เพื่อนำเข้าสู้การพิจารณาจากคณะทำงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การพิจารณาข้อกฎหมาย หมายถึง การพิจารณาประเด็นปัญหาข้อกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของฝ่ายปกครองและฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขต ที่มีหนังสือหารือ/สอบถามมายังสำนักงานปกครองและทะเบียน ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ – เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ คณะทำงาน หมายถึง คณะทำงานที่ปรึกษาและพิจารณาข้อกฎหมาย ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่พิจารณาข้อกฎหมายตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผลสำเร็จของการพิจารณาข้อกฎหมาย คิดจาก 1. ปัญหาข้อกฎหมายที่พิจารณาโดยสำนักงานปกครองและทะเบียน และเวียนแจ้งผลให้หน่วยงานที่ส่งเรื่องหารือ/สอบถามทราบ 2. ปัญหาข้อกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของคณะทำงาน และเวียนแจ้งผลให้หน่วยงานที่ส่งเรื่องหารือ/สอบถามทราบ 3. ปัญหาข้อกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาตามข้อ ๑. หรือข้อ ๒. แล้วแต่กรณี และมีความจำเป็นต้องหารือ/สอบถามหน่วยงานที่รับผิดชอบกฎหมายนั้น ๆ โดยตรง โดยสำนักงานปกครองและทะเบียนมีหนังสือส่งเรื่องหารือ/สอบถามไปยังหน่วยงานนั้นแล้ว เกณฑ์การคิดคะแนน ระดับ 1: ผลสำเร็จการพิจารณาข้อกฎหมาย ไม่เกินร้อยละ 50 ระดับ 2: ผลสำเร็จการพิจารณาข้อกฎหมาย ร้อยละ 51 - 59 ระดับ 3: ผลสำเร็จการพิจารณาข้อกฎหมาย ร้อยละ 61 - 69 ระดับ 4: ผลสำเร็จการพิจารณาข้อกฎหมาย ร้อยละ 71 - 79 ระดับ 5: ผลสำเร็จการพิจารณาข้อกฎหมาย ร้อยละ 80 ขึ้นไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ระดับความสำเร็จ คิดจาก ปัญหาข้อกฎหมายที่ดำเนินการสำเร็จ คูณด้วย หนึ่งร้อย หารด้วย จำนวนปัญหาข้อกฎหมายทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. หนังสือหารือ/สอบถามปัญหาข้อกฎหมายหรือแนวทางการปฏิบัติงานจากหน่วยงานต่าง ๆ 2. หนังสือเวียนแจ้งผลการหารือ/สอบถามปัญหาข้อกฎหมายหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ให้หน่วยงานที่ส่งเรื่องหารือ/สอบถามทราบ 3. หนังสือส่งเรื่องหารือ/สอบถามปัญหาข้อกฎหมายหรือแนวทางปฏิบัติงานไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบกฎหมายนั้น ๆ โดยตรง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๑ - กฎหมาย
:๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
:๗.๑.๑.๒ ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานด้านกฎหมายให้สามารถท?าหน้าที่ให้บริการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง