รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

2/สปท.ระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูล มูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร : 0406-0766

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 5

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 80

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100
100 / 100
2
50.00
0
0 / 0
3
80.00
100
100 / 100
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยุ่ระหว่างขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการบันทึกข้อมูลมูลนิธิ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงในฐานข้อมูล ประจำเดือนมีนาคม 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการบันทึกข้อมูลมูลนิธิ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงในฐานข้อมูล ประจำเดือนมิถุนายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การจัดทำฐานข้อมูล หมายถึง การรวบรวม จัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบให้ง่ายต่อการใช้งานและค้นหา ให้บริการข้อมูล หมายถึง การนำข้อมูลที่จัดเก็บมาให้บริการในการสืบค้น หรือแสดงรายการในลักษณะหรือเงื่อนไขตามที่กำหนด มูลนิธิ หมายถึง ทรัพย์สินที่จัดสรรไว้โดยเฉพาะสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อกุศลสาธารณะ ศาสนา ศิลปะ หรือ เพื่อสาธารณประโยชน์อื่นๆ สมาคม หมายถึง การจัดตั้งเพื่อการกระทำการใด ๆ อันมีลักษณะต่อเนื่องร่วมกัน และมิใช่เป็นการหากำไร/รายได้มาแบ่งปันกัน เกณฑ์การให้คะแนนตัวชี้วัด กำหนดเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 สามารถดำเนินการออกแบบฐานข้อมูล เพื่อจัดเก็บข้อมูลที่สำคัญของมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มเขต กรุงธนเหนือ ได้แก่ ชื่อ สถานที่ตั้ง วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง เป็นต้น เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหาและการให้บริการ ระดับ 2 สามารถดำเนินการในระดับที่ 1 ได้สำเร็จ และมีการบันทึกข้อมูลของมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ลงในฐานข้อมูลได้ครบถ้วน ระดับ 3 สามารถดำเนินการในระดับ 2 ได้สำเร็จ และสามารถให้บริการสืบค้นข้อมูล ของมูลนิธิ สมาคม ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงธนเหนือ แก่ประชาชนทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน โดยอย่างน้อยสามารถสืบค้นจากชื่อพื้นที่เขตซึ่งเป็นที่ตั้งของมูลนิธิ สมาคม ได้ ระดับที่ 4 สามารถดำเนินการขยายให้ครอบคลุมได้ 3 กลุ่มเขต ระดับที่ 5 สามารถดำเนินการจัดเก็บข้อมูล มูลนิธิ สมาคม ได้ครบถ้วนทั้ง 6 กลุ่มเขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เทียบผลการดำเนินการกับเกณฑ์ที่กำหนด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. ข้อมูลมูลนิธิ สมาคม ที่ได้จัดเก็บอย่างเป็นระบบ ซึ่งใช้เป็นฐานข้อมูลในการบริการสืบค้นในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล 2. หน้าเว็บเพจในเว็บไซต์ของหน่วยงานที่ให้บริการสืบค้น ข้อมูล มูลนิธิ สมาคม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๑ - กฎหมาย
:๗.๑.๑ ระบบกฎหมายที่รองรับความเป็นอิสระและให้อำานาจในการบริหารจัดการและจัดบริการสาธารณะตา%
:๗.๑.๑.๒ ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานด้านกฎหมายให้สามารถท?าหน้าที่ให้บริการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง