รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จในการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 0300-814

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.00
100
100 / 100
2
35.00
100
100 / 100
3
60.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงาน ก.ก. ตามคำสั่งสำนักงาน ก.ก. ที่ 1/2564 ลงวันที่ 6 มกราคม 2564 เพื่อคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมของส่วนราชการ จำนวน 27 โครงการ/กิจกรรม โดยจะจัดประชุมเพื่อคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมฯ ในวันที่ 7 ม.ค.64 จำนวน 1 โครงการของสำนักงาน ก.ก. เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการนวัตกรรมฯ ของกรุงเทพมหานครต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ทดลองใช้ระบบการลงเวลาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application) และประเมินผลการใช้งานระบบ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับรูปแบบการทำงานของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ทดลองใช้ระบบการลงเวลาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application) และประเมินผลการใช้งานระบบ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับรูปแบบการทำงานของกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นวัตกรรม หมายถึง แนวคิด วิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร การดำเนินงาน และการให้บริการ อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพประสิทธิผล หรือคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในหารปฏิบัติงานของหน่วยงาน หมายถึง การปรับปรุง แก้ไข และหรือเพิ่มความสามารถ หรือทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และคุณภาพ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่ผู้ปฏิบัคิงานและผู้รับบริการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

การประเมินการเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน พิจารณาจากระดับความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมชิงแต่ละหน่วยงาน ตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 การต้นหา และรวบรวมแนวคิดเกี่ยวกับสภาพปัญหา หรือความต้องการที่จะพัฒนางาน ขั้นตอนที่ 2 การคัดเลือกความคิดเห็นจากขั้นตอนที่ 1 โดยคณะผู้บริหาร/คณะทำงานของแต่ละหน่วยงาน กำหนดให้แต่ละหน่วยงานพิจารณาเลือกเพียง 1 ความคิดเห็น เพื่อนำมาพัฒนาหรือปรับปรุงการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ขั้นตอนที่ 3 การนำเสนอโครงการ โดยหน่วยงานนำแนวคิดที่ได้รับจากการคัดเลือกตามขั้นตอนที่ 2 มาจัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ 1 โครงการ พร้อมจัดทำแบบฟอร์มนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมฯ เพื่อเสนอคณะกรรมการนวัตกรรมกรุงเทพมหานครพิจารณาต่อไป ขั้นตอนที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมฯ ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ ขั้นตอนที่ 5 การจัดทำแบบสำรวจกาารนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จากเอกสารแบบฟอร์มตามที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
:๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง