รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

มีการเผยแพร่และส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ : 0300-813

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100
100 / 100
2
40.00
100
100 / 100
3
70.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น (ก.ถ.) และสำนักงาน ก.พ. ดำเนินการยกร่างมาตรฐานจริยธรรมเพื่อนำมาเป็นแนวทางการออกข้อกำหนดจริยธรรมกรุงเทพมหานครต่อไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรมได้ปรับปรุงแก้ไขร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและ บุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอต่อ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 2 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กองวินัยและเสริมสร้างจริยธรรมได้ปรับปรุงแก้ไขร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการกรุงเทพมหานครและ บุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อเสนอต่อ อ.ก.ก. วิสามัญเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 2 เมษายน 2564

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เผยแพร่และส่งเสริมเรื่องมาตรฐานจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและบุคลากรกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานครปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมของกรุงเทพมหานคi ผ่านทางเว็บไซต์

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

มีการเผยแพร่และส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

มีการเผยแพร่และส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมในหน่วยงานของกรุงเทพมหานครผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ก.

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0005 : จำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในสิ้นเดือนกันยายนของปีงบประมาณ)