รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี : 0300-797

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
6.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการคำนวนผลการปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และกำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัด ที่จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดตัวชี้วัดที่จะใช้ในการ ประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และปรับแนวทางการประชุมชี้แจงเป็นการประชุมชี้แจงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี หมายถึง ผู้เข้าร่วมประชุมที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่ทำแบบทดสอบผ่านเกณฑ์ที่กำหนด (เกณฑ์ คือ ผลคะแนนทดสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของคะแนนเต็ม) หารด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมที่ส่งแบบทดสอบคืนทั้งหมด คูณด้วย 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบทดสอบ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0199 : ข้อมูลเด็กและเยาวชนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและนอกสังกัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0200 : ข้อมูลผลการตรวจสอบและเฝ้าระวังภาวะโภชนาการของเด็ก)