รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

รายงานการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การบริหาร ทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) : 0300-788

ค่าเป้าหมาย จำนวน (ฉบับ) : 1

ผลงานที่ทำได้ จำนวน (ฉบับ) : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ฉบับ))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ศึกษา Best Practice ของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล เพื่อไปศึกษาดูงาน และนำมาปรับใช้กับกรุงเทพมหานครอย่างเหมาะสม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

รวบรวมข้อมูล Best Practice ของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล เพื่อเตรียมความพร้อมในการไปศึกษาดูงานตามวันเวลาที่กำหนด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ปรับแนวทางการดำเนินงาน เพื่อให้เป็นไปตามตัวชี้วัดและให้สอดคล้องกับภารกิจงานด้านทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานครที่เปลี่ยนแปลงไป

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

รายงานผลการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2566 - 2570) และเสนอผู้บริหารกรุงเทพมหานครภายในเดือนสิงหาคม 2564

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

รายงานผลการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2561 - 2565) จำนวน 1 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จัดเก็บข้อมูลโดยแฟ้มเอกสาร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
:๗.๓.๒.๒ การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลและระบบราชการให้มีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0407 : จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ (ตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง))