รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร ผู้พิทักษ์ระบบคุณธรรม : 0300-0790

ค่าเป้าหมาย จำนวน (ไฟล์) : 1

ผลงานที่ทำได้ จำนวน (ไฟล์) : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน (ไฟล์))
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
0.00
100
100 / 100
3
0.00
0
0 / 0
4
0.00
100
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ประชุมวางแผนดำเนินงาน และอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่าง จัดทำไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้รวบรวมข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่าง จัดทำไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จัดทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ผลงานของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรุงเทพมหานคร โดยศึกษาวิเคราะห์จากคำวินิจฉัยอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ของ ก.พ.ค. กรุงเทพมหานคร และคำพิพากษาของศาลปกครอง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนไฟล์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ไม่มี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง