รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home
 • 1.7 โครงการการติดตามและอำนวยความสะดวกผู้บริหารในงานพิธี/พระราชพิธี (1) 1.7 โครงการการติดตามและอำนวยความสะดวกผู้บริหารในงานพิธี/พระราชพิธี กลุ่มงานเลขานุการรองผู้ว่าฯและที่ปรึกษาผู้ว่าฯ : น.ส.พิชญาวีร์ พงศ์พราหมณ์ โทร.1078
 • โครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กคร.) (2) โครงการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (กคร.) กองควบคุมโรคติดต่อ : กองควบคุมโรคติดต่อ
 • โครงการชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดในชุมชน (สยส.) (3) โครงการชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติดในชุมชน (สยส.) สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด : -
 • พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (4) พัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และผลิตภัณฑ์ยาสูบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด : สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัยก
 • การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (5) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด : สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัยก
 • เยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ (6) เยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด : สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัยก
 • พัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด (7) พัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด : สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัยก
 • ลดละเลิกการบริโภคยาสูบสำหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร (8) ลดละเลิกการบริโภคยาสูบสำหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด : สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัยก
 • กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) (9) กิจกรรมสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (สยส.) สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด : สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
 • โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (สยส.) (10) โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (สยส.) สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด : สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
 • โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา (สยส.) (11) โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครในสถานศึกษา (สยส.) สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด : สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
 • โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสารเสพติดในชุมชน (สยส.) (12) โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานครเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสารเสพติดในชุมชน (สยส.) สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด : สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
 • โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ (สยส.) (13) โครงการกรุงเทพมหานครเขตปลอดบุหรี่ (สยส.) สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด : สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
 • โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (สยส.) (14) โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (สยส.) สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด : สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
 • โครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ (สยส.) (15) โครงการเยาวชนสดใส ไร้ควันบุหรี่ (สยส.) สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด : สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
 • โครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลสำคัญ (สยส.) (16) โครงการรณรงค์ ลด เลิก การบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเทศกาลสำคัญ (สยส.) สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด : สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
 • โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด (สยส.) (17) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด (สยส.) สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด : สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
 • โครงการลดละเลิกการบริโภคยาสูบสำหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร (สยส.) (18) โครงการลดละเลิกการบริโภคยาสูบสำหรับบุคลากรของกรุงเทพมหานคร (สยส.) สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด : สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
 • โครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน (สยส.) (19) โครงการพัฒนาการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในชุมชน (สยส.) สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด : สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
 • บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย (20) บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย (21) บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย (22) บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ
 • บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย (23) บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ
 • บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย (24) บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : นางธัญญารัตน์ สมบูรณ์
 • บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย (25) บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย (26) บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย (27) บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : -
 • บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย (28) บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย (29) บริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
 • โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย (กอพ.) (30) โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย (กอพ.) กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
 • บูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการควบคุมวัณโรคในกรุงเทพมหานคร (31) บูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการควบคุมวัณโรคในกรุงเทพมหานคร กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการควบคุมวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร (32) โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายการควบคุมวัณโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
 • โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย (กอพ.) (33) โครงการบริการเชิงรุกสุขภาพดีในพื้นที่เป้าหมาย (กอพ.) กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ
 • กิจกรรมการติดตามข้อมูลการให้บริการผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ Bangkok Smart Monitoring (กอพ.) (34) กิจกรรมการติดตามข้อมูลการให้บริการผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ Bangkok Smart Monitoring (กอพ.) กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ
 • กิจกรรมการรักษาวัณโรคด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรง (DOT)(กอพ.) (35) กิจกรรมการรักษาวัณโรคด้วยระบบยาระยะสั้นภายใต้การสังเกตโดยตรง (DOT)(กอพ.) กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ
 • กิจกรรมศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค(TB Referral Center) (36) กิจกรรมศูนย์กลางการส่งต่อผู้ป่วยวัณโรค(TB Referral Center) กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ : กองควบคุมโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ
 • ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ (37) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ : ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ
 • โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ (38) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ ศูนย์บริการสาธารณสุข 39 ราษฎร์บูรณะ : กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป
 • โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง (39) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง : ศูนย์บริการสาธารณสุข 47 คลองขวาง
 • โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารรสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม (ศบส.58) (40) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายภายในอาคารศูนย์บริการสาธารรสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม (ศบส.58) ศูนย์บริการสาธารณสุข 58 ล้อม-พิมเสน ฟักอุดม : กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป
 • โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ (สชส.)(ข้อบัญญัติฯ) (41) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานชันสูตรสาธารณสุข และศูนย์บริการสาธารณสุข 7 บุญมี ปุรุราชรังสรรค์ (สชส.)(ข้อบัญญัติฯ) สำนักงานชันสูตรสาธารณสุข : นายวิสุทธิ์ เริ่มสอน สชส.สนอ. โทร. 0 2294 2919
 • กิจกรรมการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ (42) กิจกรรมการให้บริการสุขภาพปฐมภูมิ สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
 • โครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย (สพธ.) (43) โครงการจัดทำวารสารสุขภาพสำนักอนามัย (สพธ.) สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
 • โครงการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบริหารแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผลแผนสำนักอนามัย (สพธ.) (44) โครงการยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการบริหารแผนงาน โครงการและการติดตามประเมินผลแผนสำนักอนามัย (สพธ.) สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
 • โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 3 (สพธ.) (45) โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 3 (สพธ.) สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
 • โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) (46) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุกรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561-2564) สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
 • โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุ่นที่ 3 (สพธ.) (47) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารสุขภาวะเขตเมือง รุ่นที่ 3 (สพธ.) สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข : กยล.สยป.โทร1547
 • กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ (สพธ.) (48) กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพคนกรุงเทพฯ (สพธ.) สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
 • กิจกรรมสาระสุขภาพทางสื่อสาธารณะ (สพธ.) (49) กิจกรรมสาระสุขภาพทางสื่อสาธารณะ (สพธ.) สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข : สำนักงานพัฒนาระบบสาธารณสุข
 • โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมที่ 3 การควบคุมระดับเสียงจากสถานประกอบกิจการ (50) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมที่ 3 การควบคุมระดับเสียงจากสถานประกอบกิจการ สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม : สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 • โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (51) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม : -
 • โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ) (52) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการ) สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม : สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 • โครงการกรุงเทพเมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัย (53) โครงการกรุงเทพเมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดีสะอาดปลอดภัย สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม : สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 • กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (54) กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม : สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำนักอนามัย
 • โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการ) สสว. (55) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (กิจกรรมการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ในสถานประกอบการ) สสว. สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม : สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 • โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (สสว.) (56) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (สสว.) สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม : สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 • โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ของกรุงเทพมหานคร (สสว.) (57) โครงการพัฒนาสมรรถนะพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 ของกรุงเทพมหานคร (สสว.) สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม : สำนักงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม
 • โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา (58) โครงการปรับปรุงศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา ศูนย์บริการสาธารณสุข 67 ทวีวัฒนา : กลุ่มงานการพยาบาลและการบริหารทั่วไป
 • กิจกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทศกิจ (59) กิจกรรมการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเทศกิจ สำนักงานเลขานุการ : นายชวลิต จันทร์อยู่ โทร. 3364
 • กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักเทศกิจ (60) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของสำนักเทศกิจ สำนักงานเลขานุการ : นายพีระพงศ์ คุสินธ์ และนายณัฐพงษ์ สุขสำราญ โทร. 3320
 • กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน (61) กิจกรรมการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน สำนักงานเลขานุการ : นางสาวสุภาพร เชิดชำนาญ โทร. 3320
 • โครงการรวมพล รวมพลัง เทศกิจกรุงเทพมหานคร (62) โครงการรวมพล รวมพลัง เทศกิจกรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขานุการ : นางจิตสุภา ศิริพาณิชย์ และนางทวี การเพียร โทร. 3316
 • โครงการพัฒนาจิตใจและสร้างความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ (63) โครงการพัฒนาจิตใจและสร้างความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่เทศกิจ สำนักงานเลขานุการ : นางทวี การเพียร โทร. 3316
 • โครงการจัดพิธีบวงสรวงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (64) โครงการจัดพิธีบวงสรวงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สำนักงานเลขานุการ : นางจิตสุภา ศิริพาณิชย์ และนางทวี การเพียร โทร. 3316
 • กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม (65) กิจกรรมการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม สำนักงานเลขานุการ : นางวันธนา คงประเสริฐ โทร 02 4650532 ต่อ 3324
 • กิจกรรมตรวจสอบและเร่งรัดการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี (66) กิจกรรมตรวจสอบและเร่งรัดการจัดทำงบการเงินและรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี สำนักงานเลขานุการ : นางสาวปัทมา สาหรับ โทร.3323
 • โครงการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายของกรุงเทพมหานคร (67) โครงการสำรวจและจัดทำบัญชีพื้นที่เสี่ยง/อันตรายของกรุงเทพมหานคร กองนโยบายและแผนงาน : นางสาวสุเมตตา จำเริญ โทร. 3340
 • กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์สำนักเทศกิจ (68) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเว็บไซต์สำนักเทศกิจ กองนโยบายและแผนงาน : นางสาวชมนภสร วีระชาติ และ พ.จ.อ.วชิรศักดิ์ บัวคล้ายรัตนชัย โทร. 3343
 • กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักเทศกิจ (69) กิจกรรมสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักเทศกิจ กองนโยบายและแผนงาน : นายณัฐพงษ์ สุขสำราญ โทร. 3340
 • โครงการเทศกิจ Co - Happiness (รักษารอบ Best Service) (70) โครงการเทศกิจ Co - Happiness (รักษารอบ Best Service) สำนักงานตรวจและบังคับการ : นาย โทร. 3348
 • โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหานคร (71) โครงการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจและบังคับการ : นางสาวหัสญา เกตุสุวรรณ์ โทร. 3345-49
 • โครงการตรวจและกวดขันการค้าหาบเร่-แผงลอย (จุดกวดขันพิเศษ) (72) โครงการตรวจและกวดขันการค้าหาบเร่-แผงลอย (จุดกวดขันพิเศษ) สำนักงานตรวจและบังคับการ : นาย โทร 3345
 • โครงการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน (จุดผ่อนผัน) (73) โครงการจัดระเบียบการค้าหาบเร่-แผงลอย เพื่อคืนทางเท้าให้แก่ประชาชน (จุดผ่อนผัน) สำนักงานตรวจและบังคับการ : นางสาวพรเพ็ญ ฟักเทศ โทร. 3347-49
 • โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ (74) โครงการกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ สำนักงานตรวจและบังคับการ : นายวินัย ประณต โทร. 3347 - 9
 • โครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว (75) โครงการสายตรวจเทศกิจห่วงใยใส่ใจนักท่องเที่ยว สำนักงานตรวจและบังคับการ : นายจิโรจ โทร. 3347-49
 • โครงการจัดทำข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ค้าบริเวณซึ่งจะส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว (76) โครงการจัดทำข้อบังคับหรือแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ค้าบริเวณซึ่งจะส่งเสริมเป็นแหล่งท่องเที่ยว สำนักงานตรวจและบังคับการ : นายจิโรจ เทียนโชติ โทร. 3347-9
 • โครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา (Best Service) (77) โครงการร่วมใจรักษ์เจ้าพระยา (Best Service) สำนักงานตรวจและบังคับการ : นายวิรัตน์ สายแวว และนายศุภกร ธนพรชูช่วง โทร. 3350
 • โครงการตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะของสำนักงานเขต (78) โครงการตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะของสำนักงานเขต สำนักงานตรวจและบังคับการ : นางฟ้า สุขีแดน โทร. 3350
 • โครงการดำเนินการกวดขันบังคับการป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ (79) โครงการดำเนินการกวดขันบังคับการป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ สำนักงานตรวจและบังคับการ : นางฟ้า สุขีแดน โทร. 3350
 • โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า (80) โครงการกวดขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จอดหรือขับขี่บนทางเท้า สำนักงานตรวจและบังคับการ : นายวิรัตน์ สายแวว โทร. 3350
 • โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร (81) โครงการเทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนน/อาสาจราจร สำนักงานตรวจและบังคับการ : นายวสันต์ ภู่เกิด โทร. 3365
 • โครงการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดเชื่อมต่อขนส่งมวลชนก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ (82) โครงการตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยจุดเชื่อมต่อขนส่งมวลชนก่อนเทศกาลวันสงกรานต์ สำนักงานตรวจและบังคับการ : นายวสันต์ ภู่เกิด โทร. 3365
 • โครงการเครือข่ายความปลอดภัยในชุมชน (83) โครงการเครือข่ายความปลอดภัยในชุมชน สำนักงานตรวจและบังคับการ : นางสาวปัทมาพร จันทร์ทองศรี และนายสุรัตน์ สุทธิศักดิ์ โทร. 3318
 • โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ตรวจตู้เขียว) (84) โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน (ตรวจตู้เขียว) สำนักงานตรวจและบังคับการ : นายการันต์ อยู่สำลี โทร. 3365
 • โครงการป้องกันภัยทางน้ำ (85) โครงการป้องกันภัยทางน้ำ สำนักงานตรวจและบังคับการ : นายศุภกร ธนพรชูช่วง โทร. 3365
 • โครงการปรับ ลด พื้นที่เสี่ยง กทม. (86) โครงการปรับ ลด พื้นที่เสี่ยง กทม. สำนักงานตรวจและบังคับการ : นายการันต์ อยู่สำลี โทร. 3365
 • โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (87) โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ สำนักงานตรวจและบังคับการ : นายการันต์ อยู่สำลี โทร. 3365
 • โครงการการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในเทศกาลวันลอยกระทง 
(88) โครงการการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในเทศกาลวันลอยกระทง สำนักงานตรวจและบังคับการ : นายนาวิน หิรัญรุ่งรัตน์ โทร. 3365
 • โครงการเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการดำเนินคดีอาคาร (89) โครงการเผยแพร่ความรู้และให้คำปรึกษาด้านการดำเนินคดีอาคาร กองนิติการและบังคับคดี : นายชัยรัตน์ เจนกุลนิษฐ์ โทร. 3370
 • กิจกรรมการตรวจสอบเรื่องขออนุมัติยุติการดำเนินการทางปกครอง (90) กิจกรรมการตรวจสอบเรื่องขออนุมัติยุติการดำเนินการทางปกครอง กองนิติการและบังคับคดี : ส.ต.ท. จำรัส หงส์พันธ์ และ พ.จ.ท. ลักษณ์สยาม แก้วดี โทร. 3354
 • กิจกรรมการตรวจอาคารห้างสรรพสินค้าตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร กรณีนำที่จอดรถและทางเข้า - ออกไปใช้ประโยชน์เพื่อการอื่น (91) กิจกรรมการตรวจอาคารห้างสรรพสินค้าตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร กรณีนำที่จอดรถและทางเข้า - ออกไปใช้ประโยชน์เพื่อการอื่น กองนิติการและบังคับคดี : นางสาวสุพรรษา ดวงมาลา โทร. 3354
 • กิจกรรมปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทศกิจ (92) กิจกรรมปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทศกิจ กองนิติการและบังคับคดี : นางสาวทัณฑิกา ญาณสูตร โทร. 3370
 • กิจกรรมการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา (93) กิจกรรมการขออนุญาตติดตั้งป้ายโฆษณา กองนิติการและบังคับคดี : นางสาวทัณฑิกา ญาณสูตร โทร. 3370
 • โครงการเร่งรัดการตรวจสอบฎีกาและการจัดทำงบการเงินสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (94) โครงการเร่งรัดการตรวจสอบฎีกาและการจัดทำงบการเงินสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเลขานุการ : นางสาวจิรายุวัฒน์ เกตุแก้ว 02 354 6858 ค่อ 241
 • โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนฝ่ายเทศกิจ (95) โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายเทศกิจ : หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ
 • คะแนนของความสำเร็จของการัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง (96) คะแนนของความสำเร็จของการัดทำงบการเงินทันเวลาและถูกต้อง ฝ่ายการคลัง : หัวหน้าฝ่ายการคลัง
 • โครงการตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะของสำนักงานเขต (97) โครงการตรวจจุดกวดขันทิ้งจับ-ปรับ ผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะของสำนักงานเขต ฝ่ายเทศกิจ : นายมานัต คูคอน โทร.6884
 • ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง (98) ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ : นายสุรศักดิ์ หาริวร / 0 2326 6288
 • กิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษี (99) กิจกรรมเร่งรัดติดตามการบังคับภาษี ฝ่ายรายได้ : นายอรรถพล แสนเรือง (โทร. 6822-3)
 • ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (100) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการศึกษา : นางสาวกฤษณา อินต๊ะยศ โทร. 6828-9
 • ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ (101) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานเพื่อการเรียนรู้ ฝ่ายการศึกษา : นางสาวกฤษณา อินต๊ะยศ 6828-9
 • ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต (102) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต ฝ่ายการศึกษา : นางสาวกฤษณา อินต๊ะยศ โทร.6828-9
 • โครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ผู้ค้าจุดผ่อนผัน (103) โครงการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอย ผู้ค้าจุดผ่อนผัน ฝ่ายเทศกิจ : นายสาคร โพธิกุล โทร. 6831-6832
 • กิจกรรมการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยและการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม (104) กิจกรรมการสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยและการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรม ฝ่ายโยธา : นายปัญญา กุลยอด 02-513-9953
 • กิจกรรมการจัดทำงบเดือน (105) กิจกรรมการจัดทำงบเดือน ฝ่ายการคลัง : นายทวีศักดิ์ เนตรเจริญ 6932
 • กิจกรรมเพื่อติดตามการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร (106) กิจกรรมเพื่อติดตามการเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร ฝ่ายการคลัง : นายทวีศักดิ์ เนตรเจริญ 6932
 • ส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ (107) ส่งเสริมการคัดแยกและรวบรวมมูลฝอยอันตรายและมูลฝอยอิเล็กทรอนิกส์ที่แหล่งกำเนิดอย่างมีประสิทธิภาพ ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณ : ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ
 • ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา (108) ส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ : ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 • โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย (109) โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล : ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล
 • โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ (110) โครงการบูรณาการผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยเชิงพื้นที่ ฝ่ายเทศกิจ : ฝ่ายเทศกิจ
 • ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา (111) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ : นายเรวัต ลิ้มปัญญา นักพัฒนาสังคม โทร.5140
 • โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน (112) โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน ฝ่ายการศึกษา : นายณรงค์ชัย มั่นบุญมานะ, นายสถาพร พันธุ์ ประดิษฐ ฝ่ายการศึกษา โทร. /โทรสาร 0 2173 5265
 • กิจกรรมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ (113) กิจกรรมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ฝ่ายการคลัง : นางสาวนันท์นภัส เพิงสงเคราะห์ โทร. 5532
 • ปรับปรุงโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) (114) ปรับปรุงโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) ฝ่ายโยธา : นายสมคิด วัชราศัย 02-464-4388
 • ปรับปรุงโรงเรียนนาหลวง (115) ปรับปรุงโรงเรียนนาหลวง ฝ่ายโยธา : นายสมคิด วัชราศัย 02-464-4388
 • ปรับปรุงโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ (116) ปรับปรุงโรงเรียนชูสินทองประดิษฐ์อนุสรณ์ ฝ่ายโยธา : นายสมคิด วัชราศัย 02-464-4388
 • ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง