ผลการปฏิบัติราชการประจำปี : ของหน่วยงาน : 50430000

Home Home SED

๑.๑ - ปลอดมลพิษ

(1) 1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ
1. ความสำเร็จในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสียในกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ฐานข้อมูล

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ฐานข้อมูล)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- สำรวจข้อมูลสถานประกอบการที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 50 แห่ง ดำเนินการได้ 10 แห่ง (ร้อยละ 20) - ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครให้แก่สถานประกอบการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ประชาสัมพันธ์การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย จำนวน 50 แห่ง - สำรวจข้อมูลของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เป้าหมาย 50 แห่ง ดำเนินการได้ 20 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ประชาสัมพันธ์การดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย จำนวน 50 แห่ง - สำรวจข้อมูลของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย เป้าหมาย 50 แห่ง ดำเนินการได้ 50 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำรวจและจัดทำข้อมูลสถานประกอบ- การที่เป็นแหล่งกำเนิดน้ำเสีย จำนวน 50 แห่ง และรายงานผลการดำเนินงานให้สำนักการระบายน้ำภายในเวลาที่กำหนด - ดำเนินการประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียกรุงเทพมหานครให้แก่สถาน-ประกอบการ และรายงานผลให้สำนักการระบายน้ำ ภายในเวลาที่กำหนด

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(2) 2. การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั
2.  การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด
2.1 ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 
2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :15.00

ผลงาน :17.54


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
10.89

100 / 100
3
14.22

100 / 100
4
17.54

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ดำเนินการจัดทำปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยใบไม้กิ่งไม้ แบบต่อเนื่อง เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่สนใจ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ปริมาณมูลฝอยคัดแยก จำนวน 8,693.18 ตัน (5 เดือน),(เป้าหมาย 15,955.05 ตัน/ปี)ดำเนินการได้ ร้อยละ 10.897 โดยดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยทุกวัน - ปริมาณมูลฝอยอันตราย จำนวน 8.04 ตัน (เป้าหมาย 16.64 ตัน/ปี) ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย 2 ครั้ง/เดือน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ปริมาณมูลฝอยคัดแยก = 11,348.4954 ตัน (8 เดือน)ร้อยละ 14.225 -ปริมาณมูลฝอยอันตราย = 11.69 ตัน (8 เดือน)ร้อยละ 10.53

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยทุกวัน โดยตั้งแต่เดือน ต.ค.62 - ก.ย.63 ปริมาณมูลฝอยที่คัดแยก = 22,354.23 ตัน - ดำเนินการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด ตามข้อตกลงเจรจากับ สสล. มีปริมาณ 15.54 ตัน/ปี โดยดำเนินการจัดเก็บมูลฝอยอันตราย 2 ครั้ง/เดือน ผลการดำเนินการจัดเก็บตั้งแต่เดือน ต.ค.62 - ก.ย.63 ปริมาณมูลฝอยอันตราย = 19.71 ตัน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด

(3) 3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. พื้นที่เสี่ยงภัยได้รับการลดเงื่อนไขความล่อแหลมต่อการเกิดอาชญากรรม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด - เจ้าหน้าที่ออกตรวจไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงภัยได้ 1 ครั้ง/วัน/จุด - เจ้าหน้าที่ออกตรวจการทำงานของกล้อง cctv บริเวณจุดเสี่ยงภัยได้ 3 ครั้ง/วัน/จุด - ทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเตือนการก่อเหตุอาชญากรรม จำนวน 8 จุด - ฝ่ายรักษาฯดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณจุดเสี่ยงภัยอย่างสม่ำเสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด - เจ้าหน้าที่ออกตรวจไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงภัยได้ 1 ครั้ง/วัน/จุด - เจ้าหน้าที่ออกตรวจการทำงานของกล้อง cctv บริเวณจุดเสี่ยงภัยได้ 3 ครั้ง/วัน/จุด - ทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเตือนการก่อเหตุอาชญากรรม จำนวน 8 จุด - ฝ่ายรักษาฯดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณจุดเสี่ยงภัยอย่างสม่ำเสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- เจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด - เจ้าหน้าที่ออกตรวจไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงภัยได้ 1 ครั้ง/วัน/จุด - เจ้าหน้าที่ออกตรวจการทำงานของกล้อง cctv บริเวณจุดเสี่ยงภัยได้ 3 ครั้ง/วัน/จุด - ทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเตือนการก่อเหตุอาชญากรรม จำนวน 8 จุด - ฝ่ายรักษาฯดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณจุดเสี่ยงภัยอย่างสม่ำเสมอ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- เจ้าหน้าที่ออกตรวจจุดเสี่ยงภัย 3 ครั้ง/วัน/จุด - เจ้าหน้าที่ออกตรวจไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณจุดเสี่ยงภัยได้ 1 ครั้ง/วัน/จุด - เจ้าหน้าที่ออกตรวจการทำงานของกล้อง cctv บริเวณจุดเสี่ยงภัยได้ 3 ครั้ง/วัน/จุด - ทำการติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเตือนการก่อเหตุอาชญากรรม จำนวน 8 จุด - ฝ่ายรักษาฯดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยบริเวณจุดเสี่ยงภัยอย่างสม่ำเสมอ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(4) 11. ร้อยละ 60 ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยา เสพติดเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
[มิติที่ 1 : ]

๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา
11. ร้อยละ 60 ของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยา เสพติดเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :60.00

ผลงาน :36.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
36.00

100 / 100
4
36.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างขั้นตอนขอเงินงวด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างขั้นตอนชะลอโครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ยกเลิกโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมอบรมได้ โดยได้ทำหนังสือขอส่งคืนงบประมาณแล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ

(5) 8. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ
8. ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
60.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เตรียมการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผน - รายงานผลการพิจารณาราคากลาง/ลงนามสัญญา - ประสานหน่วยงานภายนอกร่วมพัฒนาพื้นที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นที่ สภาพปัญหา /แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานแผนพัฒนาฟื้นฟูคลอง /จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานแผนพัฒนาฟื้นฟูคลอง - บำรุงรักษาคลอง จัดเก็บผักตบชวา วัชพืช อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินการขุดลอกลำรางฯ เรียบร้อยแล้วเสร็จ - ปัจจุบันอยู่ระหว่างสำรวจสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของสำนักงานเขต (ข้อมูลทั่วไป//บัญชีคลอง/แผนที่คลอง/อัตรากำลัง/เครื่องมือ เครื่องจักร/สำรวจคลอง พร้อมนำข้อมูลมาจัดทำแผน - บำรุงรักษาคลอง จัดเก็บผักตบชวา วัชพืช อย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.มีการจัดทำโครงการแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลองในพื้นที่เขตคันนายาว 2.คำสั่งสำนักงานเขตคันนายาวที่ 379/2562 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาและบำรุงรักษาคลองในพื้นที่เขตคันนายาว 3.มีการจัดประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการและคณะทำงานเพื่อจัดทำร่างแผนฯ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตคันนายาว 4.เสนอพิจารณาร่างแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลองในพื้นที่เขตคันนายาว 5.ผู้อำนวยการเขตคันนายาวอนุมัติแผนฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563พร้อมสำเนาแจ้ง สยป. 6.ผู้อำนวยการเขตคันนายาวประกาศใช้แผน ฯ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 7.นำแผนไปสู่การปฏิบัติเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๕ - สิ่งก่อสร้างปลอดภัย

(6) 12. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม
[มิติที่ 1 : ]

๑.๕.๑ กรุงเทพมหานครมีความปลอดภัยต่อการใช้งานอาคารสาธารณะ ปลอดจากอุบัติภัยจาก สิ่งปลูกส
12. ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม ถนน ตรอก ซอย ให้อยู่ในสภาพดีตามแผนการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการ: รายงานผลราคากลาง/รวบรวมเอกสารจัดหาผู้รับจ้าง/รอลงนามสัญญา - ขอเห็นชอบปรับปรุงซ่อมแซม 3 โครงการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-โครงการปรับปรุงซอยคู้บอน 16 แยก 2 ได้ดำเนินการ ลงนามสัญญา/ก่อสร้างปรับพื้นที่/ตรวจรับงานเมื่อวันที่ 21 ก.พ.63 และได้ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ร้อยละ 100 -โครงการ 2 โครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงก่อสร้าง ร้อยละ 70

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการแล้วเสร็จ 2 โครงการ - อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 โครงการ (คาดว่าจะแล้วเสร็จ สิ้นเดือน มิถุนายน 2563)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จำนวน 3 โครงการ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย

(7) 4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน
4. ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :80.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
86.20

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินการสอบประเมินผู้สัมผัสอาหารระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 63 จำนวน 129 ราย - ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด เพื่อขอป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยและต่อป้ายรับรองอาหารปลอดภัย จำนวนทั้งหมด 289 ร้าน ได้รับรองป้ายฯ 93 ร้าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-1. ดำเนินการสอบประเมินผู้สัมผัสอาหารระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 195 ราย 2. ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด เพื่อขอป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย และต่อป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวนทั้งหมด 280 ร้าน ได้รับป้ายรับรองอาหารปลอดภัย 131 ร้าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1. ดำเนินการสอบประเมินผู้สัมผัสอาหารระบบเรียนรู้ด้วยตนเอง หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของกรุงเทพมหานคร ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 225 ราย 2. ดำเนินการตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาด เพื่อขอป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย และต่อป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวนทั้งหมด 297 ร้าน(มีร้านเพ่ิ่มขึ้นมา 17 ร้าน) ได้รับป้ายรับรองอาหารปลอดภัย 256 ร้าน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. ร้อยละ 100 ของสถานประกอบการอาหารผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในพื้นที่เขตคันนายาวมีสถานประกอบการอาหารจำนวน 298 แห่ง ผ่านเกณฑ์ด้านสุขลักษณะ จำนวน 298 แห่ง (คิดเป็นร้อยละ 100) 2. อาหารและวัตถุดิบผ่านเกณฑ์ด้าน ความปลอดภัย ซึ่งเกณฑ์ความปลอดภัยประกอบด้วย 2.1ร้อยละ 95 ของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนสารพิษ - ตรวจวิเคราะห์หาสารพิษปนเปื้อนในอาหารโดยการใช้ชุดทดสอบเบื้องต้น (Test kit) จำนวน 918 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จำนวน 917 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) 2.2 ร้อยละ 95 ของตัวอย่างอาหารที่ได้รับการสุ่มตรวจไม่พบการปนเปื้อนเชื้อโรค - ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหารด้วยชุดทดสอบ SI-2 จำนวน 763 ตัวอย่าง ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 757 ตัวอย่าง (คิดเป็นร้อยละ 100) 3. บุคลากรผู้สัมผัสอาหารในสถานประกอบ- การอาหาร ได้รับการอบรมหรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการสุขาภิบาลอาหาร ตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนดและผ่านการทดสอบความรู้ โดยได้รับหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหาร - จำนวนสถานประกอบการอาหารในพื้นที่เขตคันนายาว ทั้งหมด 298 แห่ง มีผู้สัมผัสอาหารได้รับการอบรมหรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านการสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรที่กรุงเทพมหานครกำหนด และผ่านการทดสอบความรู้ โดยได้รับหนังสือรับรองและบัตรประจำตัวผู้สัมผัสอาหารทุกแห่ง(คิดเป็นร้อยละ 100)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม

(8) 9. ร้อยละความสำเร็จในการการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า
9. ร้อยละความสำเร็จในการการพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ถนนในพื้นที่กลุ่มกรุงเทพตะวันออก

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำโครงการและจัดทำแผนการดำเนินการ - ตัดแต่ง ดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ ล้างทำความสะอาดถนน และจัดเก็บขยะริมถนนเสรีไทย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ล้างทำความสะอาดฟุตบาททางเท้าฯ พัฒนากำจัดวัชพืชริมไหล่ทาง เก็บขยะไม่ให้ตกค้าง ตัดแต่งต้นไม้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-1.ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ถ.เสรีไทยให้สวยงาม เป็นประจำทุกเดือน 2.ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ทางเท้า และเกาะกลาง ถ.เสรีไทย เป็นประจำทุกเดือน 3.จัดให้มีที่พักขยะ ให้มีความสอดคล้องกับจุดทิ้งขยะของประชาชน ถ.เสรีไทย จำนวน 5 จุด 4.ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขัน จัดเก็บและปรับป้ายผิดกฎหมาย เป็นประจำทุกเดือน 5.ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขัน ตักเตือน ปรับ ไม่ให้มีการนำรถจักรยานยนต์ขึ้นมาขับบนหรือจอดบนทางเท้า โดยได้แจ้งผลการดำเนินการให้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เป็นประจำทุกเดือน 6.มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตั้งแต่ เดือน ต.ค.62 - มิ.ย.63 แล้ว จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 11 มี.ค.63 , ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มี.ค.63 และครั้งที่ 3 วันที่ 3 เม.ย.63 7.ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการจัดระเบียบ ซ่อมแซมปรับปรุงทางเท้า ทาสีตีเส้น ตั้งแต่เดือน ต.ค.62 - มิ.ย.63 แล้ว จำนวน 3 ครั้ง 8.ได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถาม สำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 1 ครั้ง เมื่อเดือนมี.ค.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1) ดำเนินการปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้ ถ.เสรีไทย ให้สวยงามเป็นประจำทุกเดือน 2) ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ไหล่ทาง ทางเท้าและเกาะกลางถ.เสรีไทย เป็นประจำทุกเดือน 3) จัดให้มีที่พักขยะ ให้มีความสอดคล้องกับจุดทิ้งขยะของประชาชน ถ.เสรีไทย จำนวน 5 จุด 4) ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขัน จัดเก็บและปรับป้ายผิดกฎหมาย เป็นประจำทุกเดือน 5) ฝ่ายเทศกิจได้ดำเนินการกวดขัน ตักเตือน ปรับ ไม่ให้มีการนำรถจักรยาน- ยนต์ขึ้นมาขับบนหรือจอดรถบนทางเท้าโดยได้แจ้งผลการดำเนินการ ให้ฝ่ายรักษาความสะอาดฯเป็นประจำทุกเดือน 6) มีการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day 7) ฝ่ายโยธา ได้ดำเนินการจัดระเบียบ ซ่อมแซม ปรับปรุงทางเท้า ทาสีตีเส้น - โดยดำเนินการจัดทำแบบสอบถาม สำรวจความพึงพอใจของประชาชน จำนวน 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่ต่ำกว่า 100 ชุดเมื่อเดือน มี.ค.63 และเดือน ก.ค.63 - สรุปผลการดำเนินการรายงานผู้อำนวยการเขต และสำเนาแจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่

(9) 5. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
5. พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :115.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
24.10

100 / 100
3
65.52

100 / 100
4
115.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- สำรวจพื้นที่ว่างและจัดทำแผน /จัดทำรายละเอียดรายการต้นไม้ วัสดุปลูก ออกแบบแปลน และขออนุญาตใช้พื้นที่จากสำนักการโยธา เพื่อขอใช้พื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 14 ไร่ 2 งาน 40 ตรว. 1. สวนหย่อมโรงเรียนอนุบาลอิสระปัญญา (3 ไร่) 2. สวนหย่อมริมไหล่ทางม.เอกบุรี (3 ไร่ 2 งาน) 3. สวนหย่อมหน้าโกดังนายไอเดีย (3 งาน 50 ตรว.) 4. สวนหย่อมม.เสนาพาร์คแกรนด์อเวนิว (7 ไร่ 57 ตรว.) 5. สวนหย่อมริมไหล่ทางเยี้องซอยสวนสยาม (9 ตรว.) 6. สวนหย่อมรอบอาคารบ้านสวนมาสสาจ(24 ตรว.)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ดำเนินการเพิ่มพื้นทีสีเขียว 7.สวนหย่อมริมคลองแคล ข้างนิคมอุตสาหกรรมบางชัน (3 ไร่ 1 งาน 25.25 ตร.วา) 8.สวนหย่อมริททางถ.เสรีไทย ฝั่งขาเข้า จุดที่ 1(67.20 ตร.วา)9.สวนหย่อมริมทางถ.เสรีไทย ฝั่งขาเข้า จุดที่ 2 (48 ตร.วา)10.สวนน้ำคันนายาวภิรมย์ ซ.เสรีไทย 52(3 ไร่ 4 ตร.วา)11. สวนหย่อมหมูบ้านพีรวัฒน์ ถ.เลียบขนาน ทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออก (12 ไร่ 3 งาน 16 ตร.วา)12. สวนหย่อมรอบวัดปัฐวิกรณ์ ถ.รัชดา-รามอินทรา สาย 350 (4 ไร่ 3 งาน)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1. เพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นสวนสาธารณะ/สวนหย่อม จำนวน 67 ไร่ 2 งาน 42.20 ตร.ว 2.พื้นที่สีเขียวที่ไม่ได้อยู่รูปแบบสวน-สาธารณะ ดำเนินการสำรวจรวบรวม 12 แห่ง จำนวน 48 ไร่ 20 ตร.ว. (1. สวนหย่อมโรงเรียนอนุบาลอิสระปัญญา (3 ไร่) 2. สวนหย่อมริมไหล่ทางม.เอกบุรี (3 ไร่ 2 งาน) 3. สวนหย่อมหน้าโกดังนายไอเดีย (3 งาน 50 ตร.วา) 4. สวนหย่อมม.เสนาพาร์คแกรนด์อเวนิว (7 ไร่ 57 ตร.วา) 5. สวนหย่อมริมไหล่ทางเยี้องซอยสวนสยาม 11แยก 6(9 ตร.วา) 6. สวนหย่อมรอบอาคารบ้านสวนมาสสาจ(24 ตร.วา) 7. สวนหย่อมริมคลองแคล ข้างนิคมอุตสาหกรรมบางชัน (3 ไร่ 1 งาน 25.25 ตร.วา) 8.สวนหย่อมริมทางถ.เสรีไทย ฝั่งขาเข้า จุดที่ 1 (67.20 ตร.วา) 9.สวนหย่อมริมทางถ.เสรีไทย ฝั่งขาเข้า จุดที่ 2 (48 ตร.วา) 10.สวนน้ำคันนายาวภิรมย์ ซ.เสรีไทย 52 (3 ไร่ 4 ตร.วา) 11.สวนหย่อมหมูบ้านพีรวัฒน์ ถ.เลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออก (12 ไร่ 3 งาน 16 ตร.วา) 12.สวนหย่อมรอบวัดปัฐวิกรณ์ ถ.รัชดา-รามอินทรา สาย 350(4 ไร่ 3 งาน) 13.สวนหย่อม ม.แกรนด์ บางกอก บลูเลอวาร์ด 2(10 ไร่ 2 งาน 12 ตร.วา) 14.สวนหย่อมบริเวณสวนน้ำคันนายาวภิรมย์ ซ.เสรีไทย 38/1 (2 ไร่ 1 งาน 83.25 ตร.วา) 15.สวนหย่อม ม.เดอะแพลนท์ (วงแหวน-รามอินทรา) ช่วงที่ 2(14 ไร่ 3 งาน 56 ตร.วา) 16.สวนหย่อมบ้านเอกศิษฐ์ แฟชั่น ถ.เลียบขนานทางด่วนกาญจนาภิเษกฝั่งตะวันออก (1 ไร่ 36 ตร.วา))

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(10) 10. จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ
10. จำนวนการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่เขตที่ได้รับการพัฒนาจากกิจกรรมของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยนับ :ต้น/เขต

เป้าหมาย :75.00

ผลงาน :210.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ต้น/เขต)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
200.00

100 / 100
2
202.00

100 / 100
3
202.00

100 / 100
4
210.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ณ บริเวณถนนทางเข้าเกาะจวน (ปลูกต้นทองอุไร จำนวน 200 ต้น)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สาธิตการปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 2 ต้น (พ.ย./ธ.ค. 62) - ปลูกไม้ยืนต้น (ต้นทองอุไร) (15 ธ.ค. 62) - กิจกรรมอบรม ถ่ายทอดความรู้เฉพาะด้านการบำรุง ดูแล และปลูกไม้ยืนต้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สาธิตการปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 2 ต้น (พ.ย./ธ.ค. 62) - ปลูกไม้ยืนต้น (ต้นทองอุไร) ณ ชุมชนเกาะจวน จำนวน 200 ต้น (15 ธ.ค. 62) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 75 คน - กิจกรรมอบรม ถ่ายทอดความรู้ สาธิตเฉพาะด้านการบำรุง ดูแล และปลูกไม้ยืนต้น จำนวน 2 ครั้ง , โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม รวม 94 คน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-1. จัดกิจกรรมอบรม ถ่ายทอดความรู้ สาธิต เฉพาะด้านการบำรุง ดูแล และปลูกไม้ยืนต้น และความหลากหลายทางชีวภาพ ดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 ณ สำนักงานเขตคันนายาว ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 69 คน, ครั้งที่ 2 ณ ชุมชนเกาะจวน ผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 30 คน) 2. กิจกรรมเพิ่มพื้นที่ร่มเงา สร้างความร่มรื่น ให้พื้นที่เขตด้วยการปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่สาธารณะ จำนวน 210 ต้น(ต้นทองอุไร) ณ ริมคลองหลอแหล ทางเข้า ชุมชนเกาะจวน ซอยเสรีไทย 38 ถนนเสรี-ไทย แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานครผู้ร่วมกิจกรรม จำนวน 75 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ

(11) 14. ร้อยละ ๕๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในอาชีพต่าง ๆ เพิ่มขึ้น
[มิติที่ 1 : ]

๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด
14. ร้อยละ ๕๐ ของผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในอาชีพต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :50.00

ผลงาน :95.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 50
3
0.00

100 / 100
4
95.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนที่สนใจในชุมชนเข้าร่วมโครงการฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- เลื่อนการจัดโครงการฯ เนื่องจาก สถานการณ์ COVID 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ยกเลิกการจัดโครงการ เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และได้ส่งคืนเงินงบประมาณค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าอาหารทำการนอกเวลาของข้าราชการและลูกจ้างเรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดอบรมวิชาชีพในพื้นที่เขต คันนายาว หลักสูตร ๕๐ ชั่วโมง จำนวน ๔ หลักสูตร - หลักสูตรสานผักตบชวา - หลักสูตรขนมหวาน - หลักสูตรของชำร่วย - หลักสูตรศิลปะประดิษฐ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 คน ผู้เข้ารร่วมโครงการมีความรู้และทักษะในอาชีพต่าง ๆ เพิ่มขึ้น จำนวน 57 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน

(12) 6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา
6. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :67.60

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
67.60

100 / 100
4
67.60

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- การดำเนินงานตามโครงการฯ จำนวน 2 โครงการ 1. โครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยฝ่ายการศึกษา ได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยภาพเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และขออนุมัติให้ข้าราชการครูฯ ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการแล้ว อยู่ระหว่างที่โรงเรียน ในสังกัด ทั้ง 2 โรงเรียน ฝ่ายการศึกษาจัดการสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O – NET) ปีการศึกษา 2562ใน 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ภาษาไทย ภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 ครั้ง ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 – มกราคม 2563 2. โครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน โดยฝ่ายการศึกษาและโรงเรียนจินดาบำรุง(ผู้ประสานงานเครือข่ายโรงเรียนที่48) ได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียนแล้วอยู่ระหว่างเตรียมการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานตามโครงการ - สำนักการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (สทศ.)จะดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา2562 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-สำนักการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (สทศ.)ดำนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2562ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งการทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดจากสำนักการศึกษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- สำนักการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (สทศ.) ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งการทดสอบเสร็จสิ้นแล้ว - สำนักการศึกษา แจ้งผลคะแนนตัวชี้วัดบูรณาการปี พ.ศ. 2563 ตามหนังสือ ที่ กท 0805/4552 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสำนักงานเขตคันนายาวได้ร้อยละ 67.60

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำนักการศึกษา แจ้งผลคะแนนตัวชี้วัดบูรณาการปี พ.ศ. 2563 ตามหนังสือ ที่ กท 0805/4552 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของสำนักงานเขตคันนายาวได้ ร้อยละ 67.60

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม

(13) 13. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
[มิติที่ 1 : ]

๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ
13. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่จัดขึ้นเพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย

หน่วยนับ :โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย :3.00

ผลงาน :4.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(โครงการ/กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1.กิจกรรมพาผู้สูงวัยชมเมือง 2.กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (เดือนธันวาคม)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ชลอการดำเนินกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์ COVID 19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 4 ธันวาคม 2562) 2. โครงการ"พาผู้สูงวัยชมเมือง" (วันที่ 13 ธันวาคม 2562) 3. โครงการนุ่งห่มผ้าไทย วันศุกร์ สำราญใจ ตักบาตรทำบุญ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (วันที่ 4 ธันวาคม 2562) 2. โครงการ"พาผู้สูงวัยชมเมือง" (วันที่ 13 ธันวาคม 2562) 3. โครงการนุ่งห่มผ้าไทย วันศุกร์ สำราญใจ ตักบาตรทำบุญ 4. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม

(14) 15. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน
[มิติที่ 1 : ]

๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ
15. ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- รายงานสำนักผังเมือง ตามแบบ ทร.900 เดือนละ 1 ครั้ง 1. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามระบบการรายงานผลฯ (เดือนตุลาคม - พฤจิกายน 62 : จำนวน 30 ราย) 2. ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง (ตุลาคม - ธันวาคม : จำนวน 42 จุด)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- รายงานสำนักผังเมือง ตามแบบ ทร.900 เดือนละ 1 ครั้ง 1. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามระบบการรายงานผลฯ (เดือนธันวาคม 62 - กุมภาพันธ์ 63 : จำนวน 40 ราย) 2. ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง (มกราคม - กุมภาพันธ์ : จำนวน 31 จุด)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- รายงานสำนักผังเมือง ตามแบบ ทร.900 เดือนละ 1 ครั้ง 1. ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านตามระบบการรายงานผลฯ (ต.ค. 62 – 24 มิ.ย. 63 : จำนวน 106 ราย) และ ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง (ต.ค. 62 – มิ.ย. 63: จำนวน 139 จุด)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- รายงานสำนักผังเมือง ตามแบบ ทร.900 เดือนละ 1 ครั้ง -ได้ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านที่บ้านตามระบบการรายงานผลการออกเลขรหัสประจำบ้านของสำนักผังเมือง (ตามแบบ ทร. 900) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 จำนวน 150 ราย และ ลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้าง (ต.ค. 62 – ก.ย. 63: จำนวน 145 ราย)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล

(15) 16. จำนวนกิจกรรมที่สภาเด็กและเยาวชน ที่จัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร
[มิติที่ 1 : ]

๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง
16. จำนวนกิจกรรมที่สภาเด็กและเยาวชน ที่จัดขึ้นตามโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

หน่วยนับ :กิจกรรม

เป้าหมาย :1.00

ผลงาน :1.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-จัดประชุมสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 คร้ัง เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดกิจกรรมประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและแยาวชนเขตคันนายาว เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดกิจกรรมประชุมสามัญประจำปีสภาเด็กและแยาวชนเขตคันนายาว เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดกิจกรรมการประชุมสามัญประจำปีของสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00– 12.00 น. ณ ห้องประชุมเสนีวงศ์ 2. สำนักงานเขตคันนายาว -ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เด็กและเยาวชนภายในชุมชนและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เข้าร่วม จำนวน 92 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๔ - การคลังและงบประมาณ

(16) 7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้ 7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี 7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี
[มิติที่ 1 : ตัวชี้วัดเจรจา]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
7. ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้
7.1 ร้อยละความสำเร็จของการแจ้งประเมินภาษี
7.2 ร้อยละของการบังคับภาษี

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
67.91

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำประกาศแบบรายการที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง และรายการห้องชุด ส่งให้ผู้รับประเมิน /อยู่ระหว่างขั้นตอนรับคำร้องขอแก้ไขข้อมูลบัญชีรายการห้องชุด - เดือนตุลาคมถึงปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการสำรวจ/จัดทำฐานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการรับคำร้องขอแก้ไขบัญชีรายการห้องชุดที่ได้ประกาศตามพ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ -จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการและดำเนินการตามแผนตั้งแต่ 1 ต.ค.-……. ธ.ค.62 ดังนี้ 1.สำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน ……….. ราย 2.สำรวจรายการอาคารชุด จำนวน ……………. ราย 3.ประกาศรายการอาคารชุด (ภ.ด.ส.4) จำนวน …………. ราย 4.ประกาศที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) จำนวน ………….. ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินการแก้ไขข้อมูลตามคำร้องห้องชุด และบันทึกฐานข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/จัดทำประกาศภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในส่วนของที่ดินว่างเปล่า ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ (รายเก่า)/การนำข้อมูลโรงเรือนฯ และภาษีบำรุงท้องที่รายเก่า เข้าสู่ระบบภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - ติดตามตรวจสอบ และออกหนังสือเพื่อให้ชำระภาษี/ตรวจสอบลูกหนี้ค้างชำระ เพื่อออกหนังสือเตือนและเร่งรัดการจัดเก็บภาษี/ออกหนังสือเตือนติดตามเร่งรัดหนี้ค้างชำระ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ประกาศบัญชีรายการห้องชุด จำนวน 10,863 ห้อง ( วันที่ 20 พ.ย. 62 - ประกาศบัญชีรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 16,589 แปลง (วันที่ 25 พ.ค. 63) โดยที่ภาษีที่สามารถแจ้งการประเมินและจัดเก็บได้ ณ ปัจจุบัน ได้แก่ ภาษีโรงเรีอนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย - รวมแจ้งการประเมิน 17,726,673.65 คิดเป็นร้อยละ 67.91 (ของประมาณการปีงบประมาณ 63 : 26,100,000.-) - รวมเป็นเงินรับชำระทั้งสิ้น 1,246,824.44 คิดเป็นร้อยละ 21.14 (ของหนี้ค้างชำระ ณ 30 กันยายน 2562 เท่ากับ 5,894,214.59)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จำนวนรายรายที่แจ้งแบบแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ห้องชุด = 23,794 ราย, จำนวนรายที่แจ้งประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง / ห้องชุด = 14,946 ราย , จำนวนรายที่ได้รับยกเว้นมูลค่าฐานภาษี = 8,848 ราย - มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

(17) 2.1 ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.1 ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :99.88


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
12.11

100 / 100
2
36.22

100 / 100
3
64.00

100 / 100
4
99.88

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงาน - สามารถเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ ร้อยละ 12.11

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ณ วันที่ 23 มีนาคม 63 ยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 93,275521.84 บาท (งบประมาณหลังปรับโอน 238,488,395.บาท) งบคงเหลือ 164,214,673.16 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-ณ วันที่ 23 มิถุนายน 63 ยอดเบิกจ่ายทั้งสิ้น 159,202,341.68 บาท (งบประมาณหลังปรับโอน 348,749,547.บาท) งบคงเหลือ 89,547,205.32 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ผลการเบิกจ่ายภาพรวมงบประมาณประจำปีหลังปรับโอน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 125,488,997.05 บาทคิดเป็น 99.88%

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(18) 2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.1 การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยจัดทำงบการเงินและส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่หนังสือ กท 8008/7721 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยจัดทำงบการเงินและส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่หนังสือ กท 8008/7721 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยจัดทำงบการเงินและส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่หนังสือ กท 8008/7721 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยจัดทำงบการเงินและส่งให้กองบัญชี สำนักการคลัง เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือเลขที่หนังสือ กท 8008/7721 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

(19) 2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)
[มิติที่ 2 : ]

๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ
2.2.2 คะแนนของความสำเร็จของการจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน (งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (แบบฟอร์มของกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00


ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8008/7093 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8008/7093 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8008/7093 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน(งบทรัพย์สิน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ สำนักการคลัง เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือที่ กท 8008/7093 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2562 ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล

(20) 3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ
3.3 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

หน่วยนับ :คะแนน

เป้าหมาย :5.00

ผลงาน :4.74

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(คะแนน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.68

100 / 100
3
4.68

100 / 100
4
4.74

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจาหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า)ดำเนินการสำรวจ ซึ่งสถาบันฯ ได้ดำเนินการสำรวจครั้งที่ 1 เมืออาทิตย์ที่ 2 ของเดือนมกราคม 2563 - ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานเขตคันนายาว รอบที่ 1 ได้ 4.680 - อยู่ระหว่างการนำประเด็นข้อคำถามที่ได้รับคะแนนต่ำสุด 2 อันดับจากผลการสำรวจฯ ครั้งที่ 1 มาพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ทางสถาบันนิด้าเข้าสำรวจฯ รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 - อยู่ระหว่างรอผลสำรวจฯรอบที่ 2

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานเขตคันนายาว ครั้งที่ 2 คือ 4.794 - สรุปคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยจากการสำรวจฯ จำนวน 2 ครั้ง คือ 4.737

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล

(21) 3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)
[มิติที่ 3 : ]

๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่
3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service)

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
40.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

-ประชุมฯ ครั้งที่1/2562/อนุมัติโครงการ/จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานฯ /คณะทำงานฯลงพื้นที่ร่วมพิจารณาจุดปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง/ฝ่ายโยธาลงพื้นที่สำรวจสะพานทางเดิน คสล.ริมคลองเพื่อซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด/คณะทำงานฯร่วมกับ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน บริษัท จินซาน จำกัด ชุมชนเกาะจวน และฝ่ายรักษาฯ เพื่อหารือการจัดกิจกรรมปลูกต้นทองอุไรริมคลอง/สำนักงานเขตคันนายาวร่วมกับ ชุมชน สถานีตำรวจนครบาลบางชัน ประชาชนจิตอาสาและเครือข่ายคันนายาวรวมใจรักษ์คลองหลอแหลทำกิจกรรมเก็บขยะ ผักตบชวา วัชพืชบริเวณคลองหลอแหล/คำสั่งสำนักงานเขตคันนายาว ที่ 379/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการคันนายาวรวมใจรักษ์คลองหลอแหล/สำนักงานเขตคันนายาวร่วมกับ นิคมอุตสาหกรรมบางชันสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ชุมชน(คันนายาวและมีนบุรี) สถานีตำรวจนครบาลบางชันและเครือข่ายคันนายาวรวมใจรักษ์คลองหลอแหลทำกิจกรรมขี่จักรยานริมคลองหลอแหล “ปั่น ปั่น ปั่น เพื่อชุมชนสีเขียว” เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ/กิจกรรมปลูกต้นทองอุไรริมคลองหลอแหล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ปรับปรุงภูมิทัศน์ 3 จุด /ปรับปรุงยอ 3 จุด /ดำเนินการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม -ตรวจวัดคุณภาพน้ำ/ความลึก/ไม่มีขยะและผักตบชวา -โครงการรักษารอบฯ : ได้มีการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุฯสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-Best ปี63 : โครงการคันนายาวรวมใจรักษ์คลองหลอแหล จัดกิจกรรมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพคูคลองให้สวยงามและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลอง ตามแผนกิจกรรม/จัดเก็บขยะ วัชพืช ผักตบชวาในคลอง/อนุรักษ์และฟื้นฟูยอจำนวน 2 ยอ/การปรับภูมิทัศน์เพื่อเป็นแลนด์มาร์ค/กิจกรรมปั่นจักรยานเส้นทางคลองหลอแหลสวนน้ำเสรีไทย /กิจกรรมกำแพงศิลปะเล่าวิถีชุมชนแห่งสายน้ำ (อยู่ระหว่างลงสีรองพื้น)/กิจกรรมให้ความรู้และประชาสัมพันธ์เรื่องการรุกล้ำที่สาธารณะ /กิจกรรมให้ความรู้เรื่องการบำบัดน้ำทิ้งครัวเรือนบริเวณริมคลองหลอแหล -Best รักษารอบ ได้มีการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุฯจำนวน 150 ราย อย่างน้อย สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในด้านสุขภาพ และการปฏิบัติตน ในช่วงสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา เป็นต้น , ผู้สูงอายุที่เป็นภูมิปัญญาในชุมชน ได้รับการจดทะเบียนด้านอาหาร จำนวน 1 ราย และมีการเผยแพร่ภูมิปัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-Best ปี63 : โครงการคันนายาวรวมใจรักษ์คลองหลอแหล 1. ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองหลอแหลทั้งสองฝั่ง ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีโดยมีเครือข่ายเข้าร่วม 5 เครือข่าย เป้าหมาย 5 จุด สามารถทำได้ 12 จุด 2. ไม่มีสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำคลองหลอแหล เป้าหมาย ร้อยละ 100 สำรวจพบ 2 แห่ง รื้อถอนได้ 2 แห่ง คิดเป็น ร้อยละ 100 3. ไม่พบขยะและผักตบชวาตกค้างในคลองหลอแหล เป้าหมาย ร้อยละ 100 ดำเนินการจัดเก็บขยะ ผักตบชวาอย่างต่อเนื่องสามารถทำได้ ร้อยละ 100 4. คุณภาพน้ำในคลองหลอแหลดีขึ้นเมื่อเทียบกับกับก่อนดำเนินโครงการ เป้าหมาย ร้อยละ 5 ดำเนินการ ตรวจคุณภาพน้ำครั้งแรก DO เฉลี่ย = 2.1 mg/l BOD เฉลี่ย = 53 mg/l อยู่ระหว่างรอผลการตรวจ ครั้งที่ 2 5. ความลึกของคลองหลอแหลอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของสำนักการระบายน้ำ เป้าหมาย ระดับความลึก คลองหลอแหลเป็นคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักการระบายน้ำ ซึ่งได้สนับสนุนเครื่องจักรและ เจ้าหน้าที่ดำเนินการขุดลอกแต่งตลิ่งและของบประมาณเพื่อขุดลอกคลองในงบประมาณ 2564 6. มียอเป็นอัตลักษณ์แห่งคลองหลอแหล จำนวน 1 จุด สามารถทำได้ 2 จุด 7. จำนวนกิจกรรมที่เกิดจากการออกแบบและร่วมดำเนินการไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม/ปี สามารถดำเนินการ ได้จำนวน 13 กิจกรรม 8. จัดทำคู่มือถอดบทเรียนโครงการจำนวน 1 ฉบับ สามารถทำได้ 1 ฉบับ -Best รักษารอบ : โครงการ “คันนายาวห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ” 2.1 ผู้สูงอายุในชุมชนได้รับความรู้ด้านสุขภาพ - การรณรงค์ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 - การแจกจ่ายแอลกอฮอล์ล้างมือสำหรับประชาชนฝนพื้นที่เขตคันนายาว - การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยสำหรับประชาชน ในชุมชนพื้นที่เขตคันนายาว - การสอนทำหน้ากากอนามัยให้แก้ประชาชนและผู้สูงอายุในชุมชน - การบูรณาการการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 4 ชุมชน 2.2 ผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินชีวิตในมิติเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม - แอพพลิเคชั่นไลน์ “กลุ่มผู้สูงอายุเขตคันนายาว” สมาชิก จำนวน 118 คน - โซเชียลมิเดีย กลุ่ม “Khannayao District” มีสมาชิก จำนวน 1,376 คน - โซเชียลมิเดีย กลุ่ม “ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ เขตคันนายาว” มีสมาชิก จำนวน 2,147 คน - โครงการฝึกอบรวมวิชาชีพเสริมรายได้จำนวน 4 หลักสูตร - การดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิ้น จำนวน 7 ชุมชน - กิจกรรมให้ความรู้เรื่องระบบสิทธิเพิ่มเติมสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 7 ชุมชน - กิจกรรมมอบสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ด้านสุภาพแก่ประชาชนในชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ เด็กเล็ก หญิงตั้งครรภ์ และผู้ที่เป็นโรคประจำตัว จำนวน 42 ชุมชน 2.3 ผู้สูงอายุที่เป็นภูมิปัญญาในชุมชนได้รับการจดทะเบียนและมีการเผยแพร่ภูมิปัญญา - ผู้สูงอายุที่เป็นภูมิปัญญาในชุมชนได้รับการจดทะเบียน จำนวน 11 คน และมีการจดทะเบียนในปี 2563 จำนวน 1 คนรวมทั้งสิ้น 12 คน มีการเผยแพร่จำนวน 12 คน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(22) 3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ
[มิติที่ 3 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
3.1 ระดับความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :90.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จำนวนเรื่องร้องเรียน ระหว่างวันที่ 1 ต.ค 62 – 25 ธ.ค. 62 มีจำนวนทั้งสิ้น 211 เรื่อง ดำเนินการเสร็จสิ้น 181 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 85.73 อยู่ระหว่างดำเนินการ 30 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.22 ได้ดำเนินการตรวจสอบ และ แก้ไขเรื่องร้องเรียน พร้อมส่งรายงานให้ สำนักงานเลขานุการปลัดกรุงเทพมหานคร

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จำนวนเรื่องร้องเรียน (1 ม.ค. - 27 มี.ค. 63) รวมทั้งสิ้น 173 เรื่อง สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียนแล้วเสร็จ จำนวน 151 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 87.28 อยู่ระหว่างดำเนินการ 22 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12.72

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จำนวนเรื่องร้องเรียน (1 เม.ย. - 26 มิ.ย. 63) รวมทั้งสิ้น 186 เรื่อง สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียนแล้วเสร็จ จำนวน 168 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 90.32 อยู่ระหว่างดำเนินการ 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 9.68

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จำนวนเรื่องร้องเรียนตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63 รวม 757 เรื่อง แก้ไขแล้วเสร็จ จำนวน 757 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๖.๓ - เมืองแห่งการประชุม นิทรรศการ และการจัดงานนานาชาติ

(23) 4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน
[มิติที่ 4 : ]

๖.๓.๑ กรุงเทพมหาครเป็นเมืองแห่งการจัดประชุมและนิทรรศการในอันดับแรกของภูมิภาคอาเซียน
4.2 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงาน

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- แต่งตั้งคณะทำงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานเขตคันนายาว - เชิญคณะกรรมการและคณะทำงานฯ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ 4.2.1 ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 / - ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามโครงการจัดการความเสี่ยงในการทำงานของสำนักงานเขตคันนายาว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1. ดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเคมีกำจัดยุง การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และการปฏิบัติตนหลังฉีดพ่นสารเคมี 2. จัดกิจรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ฝ่ายเทศกิจ ดำเนินการ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการในการจัดเก็บป้ายโฆษณา และจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงพร้อมออกปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด ตามขั้นตอนที่ 1- 5 - ซึ่งได้ดำเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 : ข้อ 5.1 (1) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการและผลสำเร็จของการดำเนินงาน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนด ตามขั้นตอนที่ 1- 5 - ซึ่งได้ดำเนินการครบ 5 ขั้นตอน

** สรุปผลการดำเนินงาน **

๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ

(24) 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล
[มิติที่ 4 : ]

๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์
4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

หน่วยนับ :ร้อยละ

เป้าหมาย :100.00

ผลงาน :100.00

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- อยู่ระหว่างรอการชี้แจงแนวทางการจัดทำฐานข้อมูล และการอบรมในการจัดทำฐานข้อมูล

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ดำเนินการทบทวนสถานะข้อมูลเชิงพื้นที่ปัจจุบัน/จัดลำดับความสำคัญของภารกิจฯ และจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล ตามแบบ สยป.4.1 (2), สยป.4.1 (4) และปฏิทินการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต ส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และอยู่ระหว่างคณะกรรมการพิจารณาฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดเก็บข้อมูลและนำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบบันทึกฐานข้อมูล ตามบัญชีรายการข้อมูลเชิงพื้นที่ ตามเอกสารหมายเลข 1 ,นำเข้าข้อมูลเชิงพิ้นที่ในระบบบันทึกฐานข้อมูล พร้อมทำหนังสือและแนบเอกสารหน้าแรกของรายการข้อมูลทุกรายงการ ส่ง สยป. ภายในกำหนด (วันที่ 29 พ.ค. 63)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-นำเข้าข้อมูลเชิงพื้นที่ในระบบบันทึกฐานข้อมูล (เฉพาะ file ที่มีการเปลี่ยนแปลงรายเดือน) ภายในวันที่ 15 ของทุกเดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **